سياست‌هاي كلي مبارزه با موادمخدر

ـ‌ از سياست‌ها و اولويت‌هاي پژوهش و فنآوري كشور در بازه زماني 1400- 1396 (ابلاغي 17/8/1396) شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فنآوري: بخش سوم- اولويت‌هاي پژوهش و فنآوري كشور در بازه زماني 1400- 1396 ... 3-13- در زمينه حقوقي و قضايي 1- ... 9- بازنگري نظام مجازات جرايم مربوط به موادمخدر و روان‌گردان در راستاي افزايش اثرگذاري

سياست‌هاي كلي مبارزه با موادمخدر مصوب 5/9/1385 مقام‌معظم رهبري 1- مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليت‌ها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش سازهاي آنها از قبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد. 2- تقويت‌، توسعه‌، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي‌، نظامي‌، انتظامي و قضايي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آن‌ها. 3- تقويت‌، تجهيز و توسعه يگان‌ها و مكانيزه كردن سامانه‌هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به‌منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آن‌ها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با موادمخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط. 4- اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از موادمخدر و روان‌گردان با بهره‌گيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تأكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي‌، هنري‌، ورزشي‌، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده‌، كار‌، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي 5- جرم‌انگاري مصرف موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشكي‌، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و كاهش آسيب. 6- ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص‌، درمان‌، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف: 1- درمان و بازتواني مصرف‌كنندگان. 2- كاهش آسيب‌ها. 3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم‌خطر به مواد پرخطر. 7- اتخاذ تدابير لازم براي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به موادمخدر و انواع روان‌گردان در زمينه اشتغال‌، اوقات فراغت‌، ارايه خدمات مشاوره و پزشكي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آنها. 8- تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان در جهت: 1- هدفمند كردن مناسبات. 2- مشاركت فعال در تصميم‌سازي‌ها، و تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط. 3- بهره‌برداري از تجارب و امكانات فني و پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي. 4- فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت موادمخدر. 9- اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه‌هاي پيشگيري‌، كاهش آسيب و درمان معتادان. 10- توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي،كاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي ذي‌ربط در كشور.() 11- ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان به‌منظور تحقق سياست‌هاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت‌ها و هماهنگي در اتخاذ سياست‌هاي عملياتي و كليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف