دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص ترفیع دارندگان پایه قضایی ابلاغ شد.

شماره 9000/228089/100                                                         1398/12/25

دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

به استناد بند 3 ماده 6 قانون نظارت بر رفتار قضات و در اجرای ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آن و با رعایت موازین مقرر در مواد 5، 6 و 7 قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 و اصلاحات بعدی، مواد 47، 49 و 50 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1333 و ماده 13 قانون استخدام قضات مصوب 1306 و مواد 11، 13 و 15 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1312 و اصلاحی 1315 و با لحاظ آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات، «دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی» به شرح مواد آتی است.

کلیات‌

ماده1ـ مرجع رسیدگی و تصویب ترفیع پایه قضایی تمامی دارندگان پایه قضایی، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده2ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه‌قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند، اعم از شاغلان در دادسراها و دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و بخش‌های ستادی، اداری، آموزشی، بازرسی و سازمان‌های تابعه مشمول این دستورالعمل هستند.

ماده3ـ مأموریت‌های تحصیلی تمام وقت قضات و مأموریت‌های تمام وقت آنان در دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه‌قضاییه برای ترفیع قابل احتساب نیست.

ماده4ـ ورود به خدمت قضایی در مرکز با پایه 4 و خارج از مرکز با پایه 5 قضایی می‌باشد و بالاترین پایه قضایی 11 است.

ماده5‌ ـ تکمیل و به روزرسانی فیش استخدامی قضات؛ به طوری که توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در حد مطلوب قابل بهره‌برداری باشد، بر عهده امور اداری و استخدامی قضات است.

ماده6‌ ـ تأثیر پایه قضایی در سمت و گروه شغلی قضات مطابق آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات می‌باشد.

ماده7ـ تصمیمات قطعی شعب دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد ترفیع پایه قضایی، پس از موافقت رییس قوه‌قضاییه جهت اجرا به امور اداری و استخدامی قضات ارسال می‌گردد. امور مذکور حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ وصول به طریق مقتضی اجرا و ضمن مطلع ساختن قاضی ذی‌نفع، مراتب را به رییس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی گزارش می‌دهد.

فصل اول ‌ـ سنوات خدمت قابل احتساب و مدت توقف برای ترفیع

ماده8‌ ـ ترفیع قضاتی که شروع خدمت آنها در مرکز با پایه 4 بوده به پایه 5، پس از 2 سال توقف و برای پایه‌های بعدی 3 سال توقف در پایه قبلی است.

ماده9ـ ترفیع قضاتی که شروع خدمت آنها خارج از مرکز با پایه 5 بوده به پایه 6، پس از 4 سال توقف و برای پایه‌های بعدی 3 سال توقف در پایه قبلی است.

ماده10‌ـ پس از شروع به خدمت قضایی، مبدأ توقف برای اولین ترفیع پایه قضایی اول فروردین‌ماه می‌باشد و شرط تثبیت پایه قضایی پس از شروع به خدمت برای دارندگان پایه 4 سپری شدن مدت 2 سال کامل و برای دارندگان پایه 5 قضایی سپری شدن 4 سال کامل می‌باشد و اگر پیش از تثبیت پایه قضایی محل خدمت تغییر یابد پایه قضایی محل خدمت جدید ملاک خواهد بود.

تبصره ‌ـ در مناطق بد آب و هوا توقف دو سوم مدت مقرر برای ترفیع کافی است؛ به‌شرط اینکه مدت خدمت در مناطق مذکور کمتر از 2 سال نباشد. در مورد مشمولان ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات نیز به همین ترتیب عمل می‌شود، ولی ایام مرخصی و معذوریت جزء این مدت احتساب نخواهد شد.

ماده11ـ سنوات خدمت غیرقضایی و مدت زمان انفصال موقت از کار قضایی و زمان تعلیق، مادام که منجر به  منع تعقیب یا برائت قاضی معلق از خدمت نشده و نیز مرخصی بدون حقوق و استعلاجی بیش از 6 ماه در سال برای ترفیع محاسبه نمی‌شود.

ماده12ـ محکومیت انتظامی درجه3 و بالاتر موجب یکسال تأخیر در ترفیع می‌شود و نیز سنواتی که دادگاه عالی انتظامی قضات، ترفیع قضات را به ‌دلیل عدم احراز پیشرفت علمی و عملی آنها یا به جهات اعلامی از سوی حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه و یا معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات رد نموده است، جزء سنوات توقف محاسبه نمی‌شود.

ماده13ـ در مورد سابقه محکومیت به تنزل رتبه و انفصال موقت، محاسبه مجدد سنوات مربوط به رتبه سلب شده و سنوات حد فاصل ترفیع قبلی تا تاریخ انفصال حداکثر به مدت 3 سال مجاز نیست و سنوات بیش از آن در ترفیع محاسبه می‌شود.

ماده14ـ ترفیع قضات حالت اشتغال و قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مطابق این دستورالعمل است و در مورد قضات حالت اشتغال بر مبنای سنوات خدمت قابل احتساب، اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده15ـ توقف مازاد در هر پایه با رعایت ماده 12‌ این دستورالعمل هنگام ترفیع در پایه‌های بعد محاسبه می‌شود.

ماده16ـ موارد زیر در ترفیع قابل احتساب است:

الف ـ‌ خدمت قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش از انتقال به قوه‌قضاییه؛

ب ـ‌ خدمت نظام وظیفه.

تبصره1‌ـ در مورد محاسبه مدت خدمت سربازی تصویر خوانا از مدرک مربوط پیوست می‌شود.

تبصره2ـ مدت کارآموزی تنها جزء سنوات خدمت محاسبه می‌شود و در ترفیع مؤثر نیست.

فصل دوم‌ـ نحوه درخواست ترفیع

ماده17ـ امور اداری و استخدامی قضات تا پایان مرداد ماه هر سال طبق کاربرگی که با همکاری دادگاه عالی انتظامی قضات به این منظور تهیه می‌شود و حاوی مشخصات مورد نیاز است، اسامی افراد واجد شرایط ترفیع را همراه با تصویر فیش استخدامی به تدریج به دادگاه ارسال و مراتب را به نحو مقتضی به قاضی ذیربط اعلام می‌نماید.

تبصره ـ دارنده پایه قضایی در صورت عدم اعلام از سوی امور اداری و استخدامی قضات می‌تواند از اول شهریور ماه هر سال ظرف 15 روز درخواست ترفیع خود را مستقیماً به دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نماید.

ماده18ـ درخواست ترفیع بیش از یک پایه قضایی همزمان در یک‌سال مجاز نیست، ولی ترفیع پایه قضایی طی 2 یا چند سال متوالی به‌ شرط کفایت سنوات خدمت با رعایت دیگر مواد این دستورالعمل بلامانع است.

فصل سوم‌ـ نحوه‌ رسیدگی به درخواست ترفیع پایه قضایی

ماده19ـ پس از اعلام امور اداری و استخدامی قضات، اداره کل دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات پرونده‌ای برای هر قاضی به‌ شرط کامل‌ بودن برگ درخواست و فیش استخدامی، تشکیل می‌دهد و به‌ منظور ارجاع به نظر رییس شعبه اول دادگــاه می‌رساند و اسامی قضات به ترتیب وصول جهت اظهار‌نظر به معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه ارسال می‌شود.

ماده20ـ معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه نظر خود راجع به ترفیع قضات را ظرف چهل روز از تاریخ استعلام به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کنند.

ماده21ـ شعب دادگاه عالی انتظامی قضات پس از بررسی اولیه پرونده‌های مربوط به ترفیع و احراز کفایت سنوات خدمت، دستور مطالبه حداقل 2 پرونده از عملکرد 2 سال آخر خدمت آنان را صادر خواهند نمود. رؤسای دادگستری‌ها و مدیران قضات شاغل در قسمت‌های ستادی و موارد مشابه مکلفند مطابق درخواست دادگاه عالی نسبت به ارسال پرونده عملکرد قضات به ‌طور محرمانه و در مدت مقرر تعیین شده اقدام نمایند.

ماده22ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه زمینه دسترسی کامل قضات دادگاه عالی انتظامی قضات به فیش قضایی و سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) را جهت ملاحظه سوابق قضایی و اخذ گزارش عملکرد قضایی قضات سراسر کشور به صورت الکترونیکی فراهم می‌نماید. با حصول دسترسی کامل به فیش قضایی و سامانه مدیریت پرونده قضایی، مطالبه فیزیکی فیش قضایی و پرونده عملکرد، تنها در موارد ضرورت مجاز خواهد بود.

ماده23ـ دادگاه عالی انتظامی قضات ضمن بررسی پرونده‌های واصل شده، با لحاظ میزان پیشرفت علمی و عملی آنان، نحوه دادرسی و کیفیت آراء و دیگر تصمیمات قضایی و با توجه به سایر عوامل مؤثر در ترفیع و ملاحظه نظر معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه، راجع به تصویب ترفیع یا رد درخواست اتخاذ تصمیم می‌کند.

تبصره ‌ـ پیشرفت علمی و عملی قضات بر اساس اقدام آنها در پرونده‌های قضایی یا پرونده عملکرد مربوط به امور محول شده که دلالت بر آن بنماید احراز می‌شود. میزان پیشرفت باید با پایه پیشنهادی متناسب باشد.

ماده24ـ عدم ارسال پرونده عملکرد در موعد مقرر یا ارسال نکردن پرونده راجع به عملکرد در مقطع زمانی که دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین می‌کند، مانع اتخاذ تصمیم مقتضی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات نخواهد بود.

ماده25ـ این دستورالعمل در 25 ماده و 5 تبصره به پیشنهاد رییس دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ 1398/12/24 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف