ارایه پیش نویس اساسنامه بانک ملی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکلیف مقرر در ماده (6) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، پیش نویس اساسنامه بانک ملی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق ماده (6) قانون یاد شده، وزارت امور اقتصادی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانک های دولتی را اصلاح و به تصویب هیئت وزیران برساند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تبصره (3) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اقدام و پس از تصویب مجمع عمومی بانک ها در سال 1397 نسبت به ابلاغ آن به بانک های دولتی اقدام نمود و با ابلاغ دستورالعمل یاد شده بسیاری از احکام مندرج در اساسنامه بانک های دولتی دستخوش تغییر قرار گرفت و ضرورت اصلاح اساسنامه بانک ها دوچندان شد.

در این راستا، وزارتخانه مزبور، پیش نویس اساسنامه بانک ملی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارایه نموده است.

یادآور می شود که پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی و تصمیم گیری است.

دریافت متن کاملdownlod