مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات آموزش عالی

شماره1400/6206/د ش                                                                1400/4/21

جناب آقای دکتر غلامی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

مستند به ماده 5 آیین‌نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسه 700 مورخ 1390/8/17 شورای عالی انقلاب فرهنگی، در راستای اجرای ماده 3 سند سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 776 مورخ 1394/12/18 شورای عالی انقلاب فرهنگی و در اجرای مصوبه جلسه 131 مورخ 1399/3/6 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و با عنایت به نامه شماره 100014227/م مورخ 1399/12/13 دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در ارتباط با ساماندهی مؤسسات آموزش عالی ـ آمایش سرزمینی و مأموریت‌گرا نمودن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین بنا به گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شده در جلسه 149 مورخ 1400/3/11 و جلسه 150 مورخ 1400/3/25 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1ـ نسبت به تقویت مؤسسات آموزش عالی ویژه خواهران و جذب هیأت علمی خواهر در این مؤسسات برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد.

2ـ ساماندهی مؤسسات آموزش عالی فاز اول شامل الحاق مرکز آموزش عالی شهرضا به دانشگاه اصفهان، الحاق دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار به دانشگاه اصفهان، الحاق دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به دانشگاه اصفهان، الحاق مرکز آموزش عالی لامرد به دانشگاه صنعتی شیراز، الحاق مرکز آموزش عالی استهبان به دانشگاه فسا، الحاق مرکز آموزش عالی فیروزآباد به دانشگاه صنعتی شیراز، الحاق دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب (وابسته به دانشگاه شیراز، به دانشگاه شیراز، الحاق دانشکده فنی مهندسی فناوری‌های نوین سبزوار حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) به دانشگاه حکیم سبزواری، الحاق مؤسسه آموزش عالی مهارت‌افزایی و اشتغال‌پذیری (دانشکده فناوری‌های نوین گلبهار سابق) به دانشگاه فردوسی مشهد با مأموریت جدید، الحاق مجتمع آموزش عالی زرند به دانشگاه شهیدباهنر، الحاق دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س) رفسنجان (ویژه خواهران) به دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، انتزاع دانشکده فنی خوی از دانشگاه ارومیه و الحاق به دانشگاه صنعتی ارومیه، الحاق دانشکده کشاوزی شیروان به دانشگاه بجنورد، الحاق دانشگاه صنعتی شهدای هویزه به دانشگاه شهید چمران اهواز، الحاق مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند به دانشگاه بوعلی سینا، الحاق دانشگاه فرزانگان سمنان به دانشگاه سمنان، ادغام مرکز آموزش عالی آباده (وابسته به دانشگاه شیراز) با دانشگاه فنی و حرفه‌ای، ادغام مرکز آموزش عالی ممسنی با دانشگاه فنی و حرفه‌ای و لغو مجوز مرکز آموزش عالی حضرت خدیجه اردکان، با عنایت به اینکه حداقل شاخص‌های یک دانشگاه مستقل را ندارند، مورد تأیید قرار گرفت.

3ـ با الحاق دانشگاه کوثر بجنورد به دانشگاه بجنورد، الحاق دانشگاه صنعتی بیرجند به دانشگاه بیرجند، الحاق دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه (س) به دانشگاه قم، الحاق مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین به دانشگاه بجنورد و الحاق مجتمع آموزش عالی بم به دانشگاه شهید باهنر مخالفت شد.

4ـ در خصوص الحاق مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بوئین‌زهرا به دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) مقرر شد، این موضوع در فاز دوم از طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی مطرح شود.

5 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت 4 ماه، گزارش ارزیابی از اجرای طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی در فاز اول را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه کند و پس از تأیید این گزارش، در مدت 3 ماه پیشنهاد ساماندهی کلیه مؤسسات مشمول فاز دوم و سایر استان‌هایی که مشمول طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی نشده‌اند را جهت تأیید به این ستاد ارائه نماید. بدیهی است الحاق مؤسساتی که در این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفته، قبل از تصویب در این ستاد، فاقد اعتبار می‌باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد ـ سعیدرضا عاملی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف