اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده 30 قانون هوای پاک

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده 30 قانون هوای پاک ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/06/14 هیات وزیران درخصوص "اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده 30 قانون هوای پاک" طی نامه شماره 61955 مورخ 1400/06/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod