طرح احیاء تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

طرح احیاء تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در جلسه علنی مورخ 1400/06/14 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

دریافت متن کاملdownlod