درخواست تغییر بهره‌بردار ملک موسسه پژوهش های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی درخواست تغییر بهره‌بردار ملک محل استقرار موسسه پژوهش های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، از وزارت مزبور به نام این موسسه را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» طی سال های گذشته باتوجه به ادغام وزارت‌خانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به موجب قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهش های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی با دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت جهاد سازندگی (وقت) تجمیع و در ملکی واقع در شهر تهران مستقر گردید. متعاقب این موضوع در سال 1387 مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی و دفتر بررسی های اقتصادی سازمان تات و دفتر برنامه‌ریزی توسعه روستایی این وزارت نیز در موسسه مذکور، ادغام و تاکنون موسسه پژوهش های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در همان ملک مستقر می باشد.

درحال حاضر، نظر به ضرورت درج نام آخرین دستگاه در اختیار دارنده ملک در سند مالکیت، همچنین شفاف سازی مسائل مالی و هزینه‌کرد در ملک موصوف توسط موسسه مذکور، وزارت جهاد کشاورزی به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، درخواست تغییر بهره‌بردار ملک موصوف، از این وزارت به نام موسسه پژوهش هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف