رأی شماره 483 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض، حکم به قطعی بودن رأی صادره از شعبه تجدیدنظر دیوان مبنی بر برائت شخص متهم به استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است

تاریخ دادنامه: 1400/3/11     شماره دادنامه: 483     شماره پرونده: 9901116

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای عادل شیبانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص قابل اعتراض بودن حکم برائت شخص متهم به استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری، استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متفاوتی شده است.

گردش کار پرونده‌ها به شرح زیر است :

الف: شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970959304356 ـ 1398/10/15 در خصوص استنکاف آقای ابوالفضل ایرانی خواه با سمت رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از اجرای دادنامه شماره 43ـ 1397/1/15 صادره از شعبه 27 بدوی و دادنامه شماره 236 ـ 1397/7/10 صادره از شعبه 23 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، رأی به برائت نامبرده صادر نموده و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.

ب: شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری، بـه موجب دادنامه‌های شماره 9809970956303738 ـ 1398/9/16،  9709970956300724 ـ 1397/2/1، 9809970956204228 ـ 1398/11/2 و 9809970956303579 ـ 1398/9/4 رأی به برائت مستنکفین صادر نموده است و رأی صادره را با استناد به ماده 112 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه هم عرض دیوان دانسته است.

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: براساس قسمت ذیل ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، آرای شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی است. ثانیاً: به موجب ماده 112 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری : «در صورتی که محکوم‌‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید، با رأی شعبه صادرکننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم¬عرض ارجاع می‌گردد.» با توجه به اینکه در این ماده صرفاً به قابلیت تجدیدنظرخواهی از آرای صادره مبنی بر محکومیت مستنکف از اجرای آرای دیوان اشاره شده، بنابراین عملاً در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره مبنی بر برائت مستنکف حکمی از ماده مزبور قابل استنباط نیست. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره 9809970959304356 ـ 1398/10/15 صادره از شعبه بیست و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به قطعی بودن رأی صادره مبنی بر برائت شخص متهم به استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

اخبار مرتبط