رأی شماره 485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 12 آیین‌ نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی ارشد مصوب 1398/2/31 دانشگاه صنعتی خواجه‌ نصیرالدین طوسی

تاریخ دادنامه : 1400/3/11     شماره دادنامه: 485     شماره پرونده : 9900974

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای امیرعلی خانجانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی ارشد مصوب 1398/2/31 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی ارشد مصوب 1398/2/31 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" مطابق بند (الف)، (ب) و (ج) ماده 15 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 3 جزء (ب) و بند 1 جزء (ج) ماده 2 و ماده 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده 2 و بند 12 ماده 13 آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم بوده و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلف هستند فعالیت خود را در چهارچوب آن انجام دهند. لذا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نمی‌تواند شیوه‌نامه خلاف مصوبات شورای عـالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم تصویب و اجرا کند. با توجه به تبصره ماده 16 شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آمـوزشی وزارت علوم مصوب 1394/5/18 بوده و از این رو مصوبه مـورد شکایت خـارج از حـدود اختیارات طرف شکایت می‌باشد . "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده 12: ارزیابی عملکرد دانشجویان در درس‌ها و در طول دوره تحصیل

تبصره 2: نمره‌های ردّی درس‌های دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل منظور خواهد شد. "

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به موجب لایحه شماره 11437ـ 1399/5/12 توضیح داده است که:

  " 1ـ خواسته دانشجو (شاکی) مبنی بر ابطال ماده 12 و تبصره 2 ذیل آن در آیین‌نامه اجرایی آموزش کارشناسی ارشد، با توجه به اینکه دانشجو با قلب واقعیت‌های موجود، موضوع خواسته را به آیین‌نامه آموزشی سنوات قبل از سال ورود خود استناد نموده، وجاهت قانونی نداشته و موضوعیت پیدا نمی‌کند. ضمن اینکه برخلاف ادعای دانشجو، اقدام دانشگاه موافق و در چارچوب آیین‌نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی بوده و شرح آن در بندهای زیر ارائه شده است.

2ـ نامبرده دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی سال 1397 دانشگاه است و امور تحصیلی ایشان باید با توجه به سال ورود ایشان در چارچوب آیین‌نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی که طی شماره 2/43069ـ 1397/3/1 به دانشگاه‌ها ابلاغ شده مورد رسیدگی قرار گیرد. در این آیین‌نامه موضوع بلااثر بودن نمره‌های مردودی در میانگین کل که در آیین‌نامه آموزشی مصوب سال 1394 (تبصره 1 ماده 16) صراحت داشت و دانشجو در متن دادخواست به آن استناد نموده، حذف شده و مفاد  ماده مذکور به شرح ماده 23 آیین‌نامه جدید اصلاح شده است. ضمناً لازم به ذکر است دانشگاه تا زمان ابلاغ آیین‌نامه جدید از طرف شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی پایبند مفاد آیین‌نامه قبلی بوده و برای دانشجویان مشمول، آن به اجرا گذاشته است.

3ـ لازم به ذکر است دانشگاه در اجرای بخشنامه‌های شماره 2/43069ـ 1397/3/1 و 2/21/131043ـ 1397/6/13 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف انتظام بخشیدن به جریان رسیدگی به امور تحصیلی دانشجویان و شفاف نمودن فرایندها (نه وضع قانون جدید) در چارچوب آیین‌نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، اقدام به تنظیم آیین‌نامه اجرایی نموده و برخلاف ادعای دانشجو، ماده 12 و تبصره‌های ذیل آن در این آیین‌نامه اجرایی، کاملاً با اسناد و مصوبات بالادستی (آیین‌نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی شماره 2/43069ـ 1397/3/1) مطابقت دارد. "

همچنین معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:

" اغلب مستندات مورد اسنادی شاکی با خواسته ایشان، خروج موضوعی دارد.

مستندات یاد شده مربوط به بازه زمانی گذشته دانشگاه می‌باشد و در حال حاضر کاربری ندارد.

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی جزء دانشگاه‌های سطح یک دولتی است و به موجب بخشنامه شماره 2/43069ـ 1397/3/1 معاون آموزشی وزارت عتف، اختیارات در بند 3 و 2 و 1 جهت تدوین شیوه‌نامه تفویض شده است.

مفاد ماده 12 مصوبه مورد شکایت در ماده 30 آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی ، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوره‌های تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح 2 و 1 دولتی) به شماره 2/43069ـ 1397/3/1 مصوب وزارت علوم تصویب شده است و تصویب مفاد ماده 12 مصوبه مذکور، مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی بوده و دانشگاه در حیطه اختیارات خود، تبصره 2 ماده 12 را در راستای شفاف کردن فرآیند و انتظام بخشیدن به امور برابر تکالیف قانونی تفویض شده، تصویب کرده است. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس جزء 4 بند «ب» ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و‌ تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری ‌علمی از مأموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ در زمینه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش‌ این وزارتخانه است و در راستای ایفای مأموریتها و اختیارات فوق، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تصویب آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ابلاغی به شماره 2/43069 ـ 1397/3/1) نموده است. نظر به اینکه در آیین‌نامه یادشده درخصـوص اثر نمره‌های مردودی در محاسبه میانگین کل حکمی مقرر نشده است، لذا حکم مقرر در تبصره2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که براساس آن مقرر شده است که نمره‌های ردی درسهای دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل منظور خواهد شد، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

اخبار مرتبط