مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تعیین پیمانکار و اجرای پروژه کیلومتر 5‏/2 تا 4 رینگ حفاظتی و پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح آیت اله غفاری ـ فرزانگان

شماره: 680 /00 /28

تاریخ: 8 /3 /1400

جناب آقاي دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لایحه شماره 1264 ‏/00 ‏/س مورخ 12 ‏/2 ‏/1400 معطوف به مصوبات شماره 4784 ‏/99 ‏/28 مورخ 23 ‏/12 ‏/99 و 4873 ‏/99 ‏/28 مورخ 27 ‏/12 ‏/99 در خصوص تعیین پیمانکار و اجرای پروژه کیلومتر 5‏/2 تا 4 رینگ حفاظتی و پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح آیت اله غفاری ـ فرزانگان، حاکی از اعلام اینکه در لوایح قبلی پیشنهادی قراردادهای مذکور بر اساس فهارس بهای سال 99 تعیین و پیشنهاد شده بود و حال با ابلاغ فهارس بهای سال 1400 بایستی برآورد اولیه قراردادهای فوق بر همین اساس مبنای تعیین پیمانکاران قرار گیرد. و پیشنهاد اصلاح مبالغ اولیه در مصوبات مذکور به شرح جدول ذیل

نام پروژه

مصوبه شورای شهر

مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس 99میلیارد ریال(

مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس 1400میلیارد ریال(

کیلومتر 2.5 تا 4 رینگ حفاظتی

4784 ‏‏/99 ‏‏/28

23 ‏‏/12 ‏‏/99

232

560

تقاطع آیت الله غفاری ‏‏- فرزانگان

4873 ‏‏/99 ‏‏/28

27 ‏‏/12 ‏‏/99

330

600

 

در جلسات کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران منتهی به جلسه علنی مورخ 2 ‏/3 ‏/1400 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه شده به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد

علیرضا نصراصفهانی

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف