تصویبنامه درخصوص تمدید تاریخ اجرای تصویبنامه موضوع خرید حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی 1400 - 1399 به مدت دو ماه

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تمدید تاریخ اجرای تصویبنامه موضوع خرید حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی 1400 - 1399 به مدت دو ماه ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تمدید تاریخ اجرای تصویبنامه موضوع خرید حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی 1400 - 1399 به مدت دو ماه طی نامه شماره 020/15221 مورخ 1400/07/14 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف