بخشنامه موضوع احکام مالیاتی تصویبنامه شماره 60468/ت 59109ه مورخ 1400/6/13 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ق، ر، خ، ذ، ض و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی تصویبنامه شماره 60468/ت 59109ه مورخ 1400/6/13 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ق، ر، خ، ذ، ض و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی تصویبنامه شماره 60468/ت 59109ه مورخ 1400/6/13 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ق، ر، خ، ذ، ض و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور طی نامه شماره 200/1400/54 مورخ 1400/07/21 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف