اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/24 هیات وزیران درخصوص "اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران" طی نامه شماره 80799 مورخ 1400/07/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

  هیئت وزیران در جلسه 24/5/1400 به پیشنهاد شماره 43514/60 مورخ 5/2/1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان­ها، شركت­ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت – مصوب 1377- تصویب کرد:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 32395/ت31907هـ مورخ 12/6/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- ماده (4) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف در بند (10)، بعد از عبارت "(انکوباتوری)" عبارت "و شهرک‌های صنفی تولیدی و صنعتی" الحاق می‌شود.

ب در بند (13)، بعد از عبارت "مورد نیاز" عبارت "و توسعه صنایع کوچک" الحاق می‌شود.

پ در بند (14)، بعد از عبارت "انجام شده" عبارت "با روش‌های اجرایی مناسب مشارکت بخش عمومی – خصوصی از قبیل تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری، طرح و ساخت کلید در دست و یا ساخت، بهره‌برداری و مالکیت با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای" الحاق می‌شود.

2- ماده (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 5- سرمایه سازمان از مبلغ سه میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون (000ر000ر563ر3) ریال به مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیارد و دویست و نوزده میلیون (000ر000ر219ر672) ریال افزایش می‌یابد که به شش میلیون و هفتصد و بیست و دو هزار و یکصد و نود (190/722/6) سهم یکصد هزار (000ر100) ریالی با نام تقسیم و تمامی آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال می­باشد.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 27941/102 مورخ 24/7/1400 شورای نگهبان تأیید شده است.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف