آیین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع آنها و شرکتهای تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء 6 بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع آنها و شرکتهای تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء 6 بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/09 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع آنها و شرکتهای تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء 6 بند ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور " طی نامه شماره 87747 مورخ 1400/08/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 9/8/1400 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد جزء (6) بند (ی) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و تأييد شوراي حقوق و دستمزد، آیین­نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیرتصويب كرد:

 

آیین­نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت‌های دولتی، بانک­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت­های تابع آنها و شرکت­های تابع و ذی­ربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (6) بند (ی)

تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1 - در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

2- شرکت تابع شرکت دولتی: شرکتی كه بیش از پنجاه درصد (50%)  سهام یا سرمایه آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به شركت­هاي دولتي باشد و یا تحت مدیریت دولت باشد.

3- شرکت تابع و ذی­ربط نهاد عمومی غیردولتی: شرکتی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سرمایه آن به نحوی از انحاء متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و یا تحت مدیریت نهادهای عمومی غیردولتی باشد.

ماده 2- در اجرای جزء (1) بند (ی) تبصره (2) قانون، مشمولین این آیین­نامه شامل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل تمامی ‌شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) قانون، (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌شرکت‌های تابع وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ‌شرکت‌های تابع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ‌شرکت‌های تابع آنها) و شرکت‌های تابع و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی می­باشند.

ماده 3- شرکت­های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه در سه سطح (الف)، (ب)، (ج) مطابق مصوبات مورخ 19/11/1394 و 13/2/1395 شورای حقوق و دستمزد بر اساس گروه
تأییدشده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به شرح زیر سطح­بندی می­شوند:

1- شرکت (الف): شامل شرکت­های گروه الف (1) و الف (2).

2- شرکت (ب): شامل شرکت­های گروه ب (1) و ب (2).

3- شرکت (ج): شامل شرکت­های گروه ج (1) و ج (2) و د. 

تبصره 1- شرکت­های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین­نامه که گروه آنها تعیین شده است بر اساس گروه مورد عمل با سطوح موضوع این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تطبیق داده می­شوند. تغییر سطح، گروه و یا تعیین سطح و گروه شرکت­های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت­های تابع آنها که تاکنون انجام نشده است با تأیید رییس مجمع عمومی شرکت مربوط و از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی­ربط (وزیر/ رؤسای سازمان­های مستقل) پیشنهاد و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره 2- گروه­بندی شرکت­های تابع و ذی­ربط نهادهای عمومی غیردولتی توسط کارگروهی که در سازمان اداری و استخدامی کشور و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل خواهد شد، انجام می­شود.

ماده 4- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل موظف شرکت­های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین­نامه متناسب با هریک از سطوح تعیین­شده مطابق جدول زیر تعیین می­شود:

 

ردیف

سطح شرکت/ سایر اشخاص حقوقی موضوع آیین­نامه

رده­بندی سطوح

امتیاز شغلی مدیران عامل

امتیاز شغلی اعضای
هیئت مدیره / هیئت عامل

1

الف

الف (1)

27000

24240

الف (2)

25725

22680

2

ب

ب (1)

24150

19620

ب (2)

21075

16560

3

ج

ج (1)

18000

15000

ج (2)  و د

16425

13440

 

تبصره -حق شغل با اعمال ضریب ریالی حقوق سالانه مصوبه هیئت وزیران متناسب با امتیاز هرسطح محاسبه می­شود.

ماده 5 - امتیازات حق شاغل و فوق­العاده­های موضوع ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر پرداخت­های مستمر و غیرمستمر بر اساس مفاد قانون مذکور و مقررات مربوط محاسبه می­شود.

ماده 6- میزان فوق­العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس امتیاز بهره­وری در سال جاری برای مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره/ هیئت عامل کلیه شرکت­های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه به میزان حداکثر پنجاه درصد (50%) سقف امتیازات (حق شغل+ حق شاغل+ فوق العاده شغل+ فوق العاده ایثارگری + فوق العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط­های غیرمتعارف) تعیین می­شود.

ماده 7- کمک­های رفاهی مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، کمک هزینه غذا و ایاب و ذهاب و تلفن همراه بر اساس ضوابط اجرایی بودجه و همچنین سایر کمک‌های رفاهی مدیران عامل و اعضای هیئت ‌مدیره/ هیئت عامل موظف شرکت­های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه بر اساس مقررات و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذیربط متناسب با افزایش بهره­وری و عملکرد حداکثر تا پنجاه درصد (50%) مبلغ حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی در سقف بودجه مصوب  قابل پرداخت است.

 ماده 8 پرداخت­های غیرمستمر شامل فوق­العاده اضافه­کار، حق­التدریس، حق­التحقیق، حق ترجمه، حق­التألیف، هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور شرکت­های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین­نامه بر اساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی قانون بودجه پرداخت و میزان عیدی پایان سال بر اساس مصوبه هیئت وزیران پرداخت می­شود.

 ماده 9- پرداخت پاداش سالانه به مدیران عامل و اعضای هیئت ‌مدیره/ هیئت عامل مشمول این آیین­نامه با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- صرفاً برای شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی سودده سود عملیاتی براساس شاخص­های بهره‌­وری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تکالیف مقرر در قوانین بودجه سالانه از جمله جزء (2) بند (ج) تبصره (20) قانون، قابل اقدام می­باشد.  

ماده 10- حق جلسه ماهانه اعضای غیرموظف اعضای هیئت ‌مدیره/ هیئت عامل شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی مشمول این آیین‌نامه با تصویب مجمع عمومی آنها با رعایت سقف ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393-، با اعمال ضریب ریالی حقوق سالانه مصوب هیئت وزیران حداکثر تا دو جلسه در ماه  قابل پرداخت می­باشد.

ماده 11- به منظور سطح بندی شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس اهمیت وظایف و نوع تخصص، حساسیت و تأثیر و نقش اقتصادی و همچنین شاخص‌هایی نظیر درآمدهای عملیاتی، جمع کل دارایی‌ها، میزان بهره‌وری، کارگروهی با عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می­گردد. نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز کارگروه مذکور را بانضمام گزارش توجیهی لازم مبنی بر سطح پیشنهادی شرکت تابع تا دو ماه پس از ابلاغ این آیین­نامه، جهت بررسی و تأیید کارگروه مذکور به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.

ماده 12- مفاد این آیین­نامه از تاریخ ابلاغ لازم­الاجرا است. کلیه دستگاه­های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی مشمول این آیین­نامه موظفند حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل و حق جلسه اعضای غیرموظف هیئت مدیره/ هیئت عامل خود را در سقف بودجه مصوب با رعایت ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و مطابق مفاد این آیین­نامه و با رعایت سقف تعیین­شده برای ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و تکالیف مقرر در قوانین بودجه سالانه از جمله جزء (7) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400، پرداخت کنند. تخلف از اجرای این آیین­نامه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

ماده 13- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه با رعایت  مفاد ماده (71) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور - مصوب 1395-، بر عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه­های اجرایی ذی­ربط است.

ماده 14- اجرای این آیین­نامه در خصوص سایر شرکت­ها، نهادها و مؤسسات زیر نظر مقام معظم رهبری، با اذن ایشان قابل اجرا است.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف