بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور درخصوص تشکیل کمیسیون تابعیت در این وزارتخانه

با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی به درخواست اتباع خارجی برای دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران و آثار و تبعات آن در حوزه های مختلف از جمله نظم و امنیت، امور اجتماعی، سیاست داخلی و... وزارت کشور پیشنهاد لایحه تشکیل کمیسیون تابعیت در این وزارتخانه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» موضوع رسیدگی به امور اتباع خارجی در گذشته و به لحاظ زمانی، به وزارت امور خارجه واگذار شده بود. این درحالی است که متولی امور داخلی کشور به ویژه مرجع صدور شناسنامه و ثبت احوالات چهارگانه افراد، سیاستگذاری و رسیدگی به امور اتباع خارجی، وزارت کشور می باشد و نوعاً رسیدگی به آنها از کارویژه های این وزارتخانه محسوب می گردد.

به درخواست اتباع خارجی برای دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل حساسیت ویژه آن، نوعاً از کارویژه های وزارت کشور محسوب می گردد.

بر این اساس و به منظور جلوگیری از تداخل در وظایف و مأموریت های وزارت امور خارجه، وزارت کشور پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی (جایگزینی وزارت کشور با وزارت امور خارجه در مواد مذکور) و نیز حذف بند (5) ماده (2) قانون وظایف وزارت امور خارجه مبنی بر "تدوین و اجرای آیین نامه های مربوط به تابعیت و پناهندگی سیاسی با همکاری وهماهنگی وزارت کشور و سایر دستگاه های ذیربط" را در قالب «لایحه تشکیل کمیسیون تابعیت در وزارت کشور» جهت بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

گفتنی است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod