رأی شماره 1294 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرکت‌کنندگان آزمون استخدامی مورخ 1396/10/1 دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر همتراز کردن رشته «مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی» با رشته «مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی»

تاریخ دادنامه : 1400/4/15   شماره دادنامه: 1294     شماره پرونده : 9902683

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای محمدرضا پورقربانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : در خصوص درخواست برخی از شرکت‌کنندگان آزمون استخدامی مورخ 1396/10/1 دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر همتراز کردن رشته «مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی» با رشته «مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی» شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند. برخی شعب با این استدلال که بر اساس مندرجات دفترچه آزمون استخدامی، شرایط احراز تحصیلی کد رشته محل‌‌های انتخابی، دارا بودن «مهندسی تأسیسات» با گرایش‌های خاص بوده و رشته تحصیلی «مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی» با رشته‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی تطابق ندارد، حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند، اما برخی شعب به استناد نامه‌های شماره 2/21/209207ـ 1397/8/27 و 2/54552ـ 1397/3/13 وزارت علوم که اعلام داشته شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی در جلسه 221ـ 1370/5/1، رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی را با دوره کارشناسی رشته تأسیسات حرارتی و برودتی تطبیق و همتراز نموده و سرفصل در دوره با هم یکسان است. حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای رضا فیروزی به خواسته الزام بر استخدام به دلیل همتراز بودن رشته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی با رشته مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ضمن نقض دادنامه شماره 9809970904102203ـ 1398/10/15 صادره از شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970955801723ـ 1399/4/2 به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه رشته تحصیلی شاکی مطابق رشته مورد نیاز برای تصدی شغل مورد تقاضا مطابق مندرجات آگهی منتشره نبوده است از طرفی رشته تحصیلی رقیب وی نیز که با اعمال امتیازات ناشی از سوابق با رشته اعلامی در آگهی مطابقت نداشته است و هیچ‌کس برای پست مذکور پذیرش نشده است با وضع موصوف پذیرش وی نافی حقوق افرادی که دارای رشته تحصیلی مشابه با رشته تحصیلی شاکی بوده‌اند و از شرکت در آزمون محروم بوده‌اند خواهد شد بنابراین ادامه فرایند اجرایی استخدام شاکی توجیه قانونی ندارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.

ب: شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای باقر احمدی به خواسته الزام به معرفی خواهان جهت ادامه فرایند استخدامی بدون ایراد به مدرک تحصیلی وی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ضمن نقض دادنامه شماره 9909970900301741ـ 1399/7/22 صادره از شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9909970956002119ـ 1399/9/15 به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

از آنجایی که به موجب گواهی نامه موقت پایان تحصیلات (ص 14) رشته تحصیلی نامبرده در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی رشته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی بوده است و با رشته‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام جهت پذیرش رشته شغلی مورد نظر تطابق ندارد از سوی دیگر با توجه به اینکه به موجب رأی شماره 475 و 474ـ 1396/5/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد آگهی استخدام ضروری است بنابراین صرف همسان بودن و همتراز بودن سرفصل‌های رشته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی با رشته مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی بر اساس آنچه که در نامه وزارت علوم به شماره 2/21/209307ـ 1397/7/28 (ص 6) و نامه شماره 25/11147 ـ 1397/8/26 دانشگاه فنی و حرفه‌ای (ص2) اشاره شده نمی‌‌تواند موجد ایجاد حق برای شاکی شود چرا که در نامه‌های اخیرالذکر اشاره‌ای به اینکه رشته‌های تحصیلی مورد اشاره در آگهی استخدامی مصوب وزارت علوم نیستند و در زمان انتشار آگهی فارغ‌التحصیل نداشته‌اند نشده است و در نامه دانشگاه فنی و حرفه‌ای در بند 1 آن اشاره نشده است که سال 1387 کدام رشته به تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی و مهندسی تکنولوژی تغییر نام یافته است لذا اعتراض تجدیدنظرخواه موجه تشخیص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود.

ج: شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای سیدمهراب تقویان به خواسته الزام به شروع به کار پس از انجام ازمون استخدامی سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ضمن نقض دادنامه شماره 9809970902400469ـ 1398/3/12 صادره از شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9809970959303356 ـ 1398/8/8 به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

  به جهت اینکه رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای طی نامه شماره 25/11147 ـ 1397/8/26 اعلام نموده که در سال 1387 عنوان رشته‌های دوره‌های کارشناسی ناپیوسته از سوی گروه مهندسی و تأیید شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مهندسی تکنولوژی تغییر نامه یافته که شامل دوره کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی نیز می‌شود و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب نامه شماره 2/21/209207ـ 1397/8/27 اعلام نموده است بر اساس مطابقت ریز نمرات سرفصل گذرانده شده در رشتـه کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی و برنامه درسی دوره کارشناسی رشته تأسیسات حرارتی و برودتی مصوب جلسه 221ـ 1370/5/1 شورای عالی برنامه‌‌ریزی آموزش عالی مشخص شده این دو سرفصل با هم یکسان هستند بنابراین با عنایت به مراتب فوق تغییر عنوان رشته تحصیلی بدون اینکه محتوای آن تغییر پیدا نماید خارج از اراده تجدیدنظرخواه بوده است و اگر چنین باشد امکان جذب و استخدام برای چنین شخصی در هیچ زمانی فراهم نخواهد شد و این امر برخلاف عدالت و انصاف است و باتوجه به اینکه رشته تحصیلی شاکی از لحاظ محتوا و سرفصل دروس یکسان می‌باشد لذا تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به ورود شکایت شاکی در حد الزام طرف شکایت به ادامه مراحل استخدام نامبرده صادر و اعلام می‌گردد.

د: شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام اعمال ماده 75 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص دادخواست آقای رضا راوند به خواسته الزام به شروع به کار پس از آزمون استخدامی سال 1396 به جهت همتراز بودن رشته مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی با رشته‌های مندرج در فراخوان آزمون استخدامی 1396 به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ضمن نقض دادنامه شماره 9909970956000274ـ 1399/1/31 صادره از شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و تأیید دادنامه شماره 9809970957002487ـ 1398/9/11 صادره از شعبه 36 دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9909970955802839ـ 1399/6/10 به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

بر اساس گواهی‌های صادره از مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم و معاونت آموزش وزارت مذکور به شماره‌های 2/21/209207ـ 1397/8/27 و 2/54552ـ 1397/3/13 مبنی بر اینکه سرفصل دروس گذرانده شده هر دو رشته یکسان بوده و در سال 1387 عنوان مهندسی تأسیسات مکانیکی به مهندسی تکنولوژی تأسیس ات تغییرنام یافته است از طرفی تعدادی از سایر دانشگاه‌های کشور داوطلبین با همان رشته را برای شغل مذکور استخدام نموده‌اند علیهذا با پذیرش درخواست اعمال ماده 75 قانون استنادی ضمن نقض دادنامه شماره 474ـ 1399/1/31 حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌گردد.    

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً:   هرچند به موجب بند «و» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز برای مشاغلی است که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است   و برمبنای ماده 70 قانون مذکور: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد» و جزء 2 بند «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی را برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده و در نتیجه داشتن مدرک تحصیلی مصوب در طرح طبقه‌بندی مشاغل برای استخدام در شغل مورد نظر الزامی است، ولی با توجه به اینکه به موجب بند «د» ماده 1   قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سـال 1383 تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعـه منـابع انسانی کشور از اهـداف وزارت علوم است و   به موجب بند 4 قسمت «ج» ماده 2 قانون مذکور، تعیین و تأیید ارزش علمی مدارک تحصیلی دانشگاهها    و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) داخل کشور به عنوان یکی از مأموریتها و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین شده، بنابراین چنانچه وزارت مذکور بنا بر مقتضیات زمانی بدون تغییر در محتوای رشته‌های تحصیلی دانشگاهی تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نماید، این امر باید ملاک عمل قرار بگیرد. ثانیاً: براساس نامه شماره 2/54552ـ 1397/3/13 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال 1387 عنوان رشته‌های هفت‌گانه گروه مهندسی ساختمان (معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی ساختمان، تأسیسات برقی، نقشه‌برداری، ترافیک و شهرسازی) به «مهندسی تکنولوژی» تغییر نام یافته و مقرر شده است که چنانچه دوره‌های کاردانی با کارشناسی ناپیوسته و با دوره‌های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته (با مدارک دارای پیشوند تکنولوژی و یا علمی ـ کاربردی) در این رشته‌ها، منطبق و هم راستا باشند، مدارک دانش آموختگان این دوره‌ها همتراز ارزیابی شوند. همچنین به موجب نامه شماره 25/11147 ـ 1397/8/26 دانشگاه فنی و حرفه‌ای، در سال 1387 عنوان رشته‌های دوره‌های کارشناسی ناپیوسته با تأیید شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به «مهندسی تکنولوژی» تغییر نام یافته که شامل «دوره کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی» نیز هست و براساس نامه شماره 2/21/209307ـ 1397/8/27 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطابقت ریزنمرات رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی و برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که این دو سرفصل با یکدیگر یکسان هستند و دوره‌های کارشناسی ناپیوسته و پیوسته دارای پیشوند تکنولوژی، منطبق و هم راستا با یکدیگرند و مدارک دانش آموختگان این دوره‌ها همتراز ارزیابی می‌شود. با عنایت به مراتب فوق، اگرچه در بخش تذکرات آگهی استخدامی مورخ 1396/10/1 قید شده است که داوطلبان صرفاً در صورتی می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام نمایند که عنوان مقطع، رشته و گرایش تحصیلی آنان به طور کامل در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد و چنانچه در هر مرحله از فرآیند جذب مشخص گردد که مقطع، رشته و یا گرایش تحصیلی آنان با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نبوده و دارای پسوند و پیشوند کمتر یا بیشتر باشد، از سایر مراحل استخدام حذف خواهند شد؛ ولی از آن جایی که در طرح طبقه‌بندی مشاغل برای احراز عنوان شغلی «مهندس تأسیسات» مدارک همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مکانیک (تأسیسات حرارتی و برودتی، تأسیسات) و تأسیسات (کلّیه گرایشها) پیش‌بینی شده و به موجب مستندات فوق‌الذکر مدرک تحصیلی «مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی» با مدرک تحصیلی «مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی» همتراز گردیده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 1369ـ 1399/10/20 در همین ارتباط به جهت نادیده گرفته شدن صلاحیت وزارت علوم در تطابق رشته‌های تحصیلی دانشگاهی اطلاق مصوبه مورد شکایت را ابطال کرده است، بنابراین در مجموع آراء شماره 9809970959303356 ـ 1398/8/8 صادر شده از شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره 9909970955802839ـ 1399/6/10 صادر شده از شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس بر وارد دانستن شکایت اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط