رأی شماره 1298 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری («رتبه» یکی از عوامل اصلی تشکیل‌دهنده حقوق ثابت بوده و مستمر تلقی شده و قابل احتساب در پاداش پایان خدمت است)

تاریخ دادنامه : 1400/5/5     شماره دادنامه: 1298     شماره پرونده : 9903155

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : خانم سعیده نورمحمدی نجف آبادی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر اینکه آیا حق رتبه در پاداش پایان خدمت کارکنان مستعفی سازمان تأمین اجتماعی قابل احتساب می‌باشد یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آرا متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه 66 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980901601859 با موضوع دادخواست خانم مریم قاسمی به طرفیت تأمین اجتماعی فارس و به خواسته پرداخت پاداش سنوات حسن خدمت بر اساس مزایا و حقوق مستمر به موجب دادنامه شماره 9909970901600510 ـ 1399/2/17 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به بررسی دادخواست و ضمائم آن نظر به اینکه شاکی دلیل، مدرک و مستند محکمه پسندی که مثبت ادعای مطروحه و بیانگر ایـراد و خدشه بر تصمیم مـورد اعتراض باشد ارائه ننموده است و مـدارک ابرازی به تنهایی کافی نبوده و اقدامات و تصمیم طرف شکایت وفق مقررات می‌باشد لذا شعبه دیوان شکایت را غیرموجه دانسته حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970956201698 ـ 1399/7/2 در شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980902701990 با موضوع دادخواست خانم الهام تولائی کوشک قاضی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی فارس و به خواسته پرداخت پاداش سنوات خدمت بر اساس حقوق و مزایای مستمر به موجب دادنامه شماره 9909970902700395 ـ 1399/2/1 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به خواسته خواهان راجع به احتساب حق مسکن و رتبه و مزایای انگیزشی و از آنجا که مطابق ماده 52 آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان مستعفی به ازاء هر سال خدمت قابل قبول معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر قابل پرداخت خواهد بود و در خصوص رتبه همان گونه که  در رأی وحدت رویه شماره 911ـ 1398/5/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است رتبه حقوقی از جمله حقوق و مزایای مستمر محسوب نشده است و لذا دفاع ابرازی خوانده در لایحه جوابیه در بیان حقوق و مزایای مستمر به تبصره 4 ماده 33 آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی به طور مطلق منطبق نبوده و به ملاک مذکور در رأی وحدت رویه مذکور قرائن قانونی و رویه عملی سازمان نمایانگر و بیانگر مزایای مستمر می‌باشد همان گونه که مزایای انگیزشی در خصوص کارکنان سازمان که بازنشسته پیش از موعد با سنوات ارفاقی می‌شوند مورد محاسبه قرار می‌گیرد و لذا بنا بر مراتب مذکور حقوق و مزایا مستمر مواردی می‌باشد که به صورت متوالی به کارکنان پرداخت و کسر کسور بازنشستگی از آن می‌گردد و بر همین اساس شکایت شاکی وارد تشخیص می‌گردد. به استناد مواد 65، 11 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955802597ـ 1399/6/1 در شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر در قسمت اعمال رتبه در حق سنوات مورد تأیید قرار گرفته است:

  طبق ماده 52 آیین‌نامه استخدامی صندوق تأمین اجتماعی به کارکنان مستعفی به ازای هر سال خدمت قابل قبول معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر پرداخت می‌گردد با توجه به اینکه شاکی دلیل و مستندی ارائه نداده است که حق مسکن و مزایای انگیزشی طبق آیین‌نامه فوق به عنوان فوق‌العاده‌های مستمر اعلام شده لذا پرداخت پاداش پایان خدمت به لحاظ حق مسکن و مزایای انگیزشی مبنای قانونی ندارد. بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ولی در قسمت پرداخت پاداش سنوات با لحاظ حق رتبه با توجه به رأی وحدت رویه شماره 911ـ 1398/5/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت صحیح می‌باشد و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر به طوری که اساس رأی معترض‌عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 395 ـ 1399/2/1 تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/5/5 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: برمبنای تبصره 3 ماده 32 و تبصره 4 ماده 33 آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1386/12/28 (اصلاحی سال 1390) رتبه شغلی جزء حقوق ثابت محسوب می‌شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره 911ـ 1398/5/8، «رتبه» را یکی از عـوامل اصلی تشکیل دهنـده حقـوق مشمول کسور بازنشستگی قابل احتساب در فوق‌العاده کار با اشعه دانسته است. ثانیاً: مطابق ماده 52 آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی: «به کارکنان مستعفی به ازاء هر سال خدمت قابل قبول از لحاظ این آیین‌نامه معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر... پرداخت خواهد شد»، بنابراین «رتبه» یکی از عـوامل اصلی تشکیل دهنـده حقـوق ثابت بوده و مستمر تلقی شده و قابل احتساب در پاداش پایان خدمت است و در نتیجه دادنامه شماره 9909970955802597ـ 1399/6/1 صادر شده از شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس بر ورود شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط