رأی شماره 1307 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «تعرفه عوارض بهای خدمات استفاده از معابر عمومی، تعرفه عوارض بهای خدمات آماده‌سازی اراضی، تعرفه عوارض جرایم رانندگان تاکسی‌های متخلف توسط شورای اسلامی شهر پیر بکران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است»

تاریخ دادنامه: 1400/5/5      شماره دادنامه: 1307     شماره پرونده: 9901994

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 9 از تعرفه شماره 3، ردیف 3 از تعرفه شماره 6، تعرفه شماره 7، تعرفه شماره 10، تعرفه شماره 19 و تعرفه شماره 23 از دفترچه بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر پیربکران

گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300/193570 ـ 1399/7/16 اعلام کرده است که:

" احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر پیربکران در سال 1398 از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود. مصوبه دوم صورتجلسه شماره 208 ـ 1398/2/17 شورای اسلامی شهر پیربکران دایر بر تصویب 7 عنوان از عناوین دفترچه بهای خدمات سال 1398 آن شهر به شرح بند 9 ذیل تعرفه شماره 3، ردیف سوم از تعرفه شماره 6، تعرفه شماره 7، تعرفه شماره 10، تعرفه شماره 17، تعرفه شماره 19، تعرفه شماره 23 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می‌باشد. از آنجا که اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون اصلاح مـوادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مـصوب 1375/3/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر پیربکران مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. "

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"   تعرفه (3): بهای خدمات نگهداری و انبار داری وسایل سد معبر جمع‌آوری شده

 

ردیف

شرح

میزان بهاء خدمات به ازاء شبانه روز

9

ایجاد سد معبر

مرتبه اول 270/000 ریال

مرتبه دوم 550/000 ریال

مرتبه سوم 1/100/000 ریال

 

 

تعرفه (6): بهای خدمات شرکت در مزایده و مناقصه‌های شهرداری

 

هزینه دریافت اسناد

مبلغ

هزینه خدمات مزایده اموال و املاک و مستغلات منقول و غیرمنقول و حراج ضایعات متروکه در مزایده کتبی و حضوری اعم از فروش یا اجاره

یک درصد بهای مزایده

 

تعرفه(7): نمایشگاهها

 

نوع خدمات

نحوه محاسبه

توضیحات

 

نمایشگاهها

1ـ نمایشگاه ماهیانه (یا هر دو)

A   1/5 × متراژ زیربنای نمایشگاه (مترمربع)

1ـ کلیه متولیان برگزاری نمایشگاههای ادواری، فصلی و دائمی مکلف به واریز مبلغ این تعرفه می‌باشند.

2ـ کلیه غرفه داران مستقر در نمایشگاه‌ها مکلف به واریز این تعرفه به حساب شهرداری و متولیان برگزاری نمایشگاه مکلف به نظارت و انجام این موضوع می‌باشند و در صورت استنکاف غرفه داران، متولیان نمایشگاه ملزم به پرداخت این تعرفه می‌باشند.

3ـ واریز این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود.

A  برابر با قیمت ارزش محاسباتی می‌باشد.

2ـ غرفه‌های واقع در نمایشگاه (ماهیانه)

A  2 × متراژ مفید غرفه (مترمربع)

بهای خدمات فعالیت‌های موقت به صورت روباز در کاربری‌های غیرمصوب

A  × متراژ مورد استفاده (مترمربع)

بهای خدمات و تعیین محل فروش ماهی‌های قرمز و گل‌های زمینی در فصل مختلف و به صورت موقت

روزانه مبلغ 80/000 ریال برای اشتغال سه مترمربع و هر مترمربع اضافه مبلغ 8000 ریال

 

 

تعرفه (10): بهای خدمات استفاده از معابر عمومی

 

شرح

مبلغ (ریال)

توضیحات

* بهای خدمات استفاده از معابر عمومی*

روزانه 80/000 ریال برای اشغال سه مترمربع و هر مترمربع اضافه مبلغ 8000 ریال

(حداکثر فضای اشغال شده معبر عمومی دو سوم ⅔   عرض معبر و فقط با نظر واحد اجرائیات خواهد بود و مسئولیت مدنی آن متوجه اشغال‌کننده معبر می‌باشد)

این تعرفه صرفاً از معابر اصلی دارای نظافت روزانه اخذ می‌گردد

 

 

تعرفه (19): بهای خدمات آماده سازی

 

ردیف

نوع بهای خدمات آماده‌سازی

نحوه محاسبه بهای خدمات

توضیح

1

آماده‌سازی کلیه املاک و اراضی که دارای آماده‌سازی می‌باشد.

 

S   × A   2

1ـ کلیه خیابانها و کوچه‌ها و پیاده روها و بطور کلی معابر در سطح شهر که مورد استفاده عمومی می‌باشد هستند به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها در مالکیت شهرداری می‌باشد و طی سالهای متمادی از طریق جدول‌گذاری ـ زیرسازی معابر ـ آسفالت و دفع آبهای سطحی و خرید و تملک جهت توسعه معابر هزینه گزافی را متحمل می‌گردد و از این روش ارزش افزوده در انجام خدمات ارائه شده برای املاک اضافه می‌گردد به منظور تأمین بخشی از هزینه‌ها این تعرفه قابل وصول می‌باشد.

2ـ ساختمان مالکیه بدون پروانه ساختمانی احداث شده باشد و از طرف کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء با درخواست پایانکار و یا بهره‌برداری داشته مشمول این تعرفه خواهد شد.

3ـ به استناد ماده 22 آئین نامه مالی اجرایی قانون راه و شهرسازی کلیه هزینه‌های مربوط به عملیات آماده‌سازی قطعات تفکیکی از قبیل تعیین بر و کیف، جدولکشی، تسطیح و زیرسازی و شن ریزی و آسفالت معابر و شوارع و جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی و همچنین نظارت فنی آن به عهده مالکین و یا تفکیک‌کنندگان خواهد بود و مشمول این تعرفه نمی‌باشد.

=A   ارزش محاسباتی دفترچه عوارض محلی شهرداری در سال پرداخت می‌باشد.

2

آماده‌سازی کلیه املاک و اراضی که فاقد آماده‌سازی   می‌باشند.

 

S  ×A  2/5

3

 

آماده‌سازی کلیه املاک و اراضی که دارای کاربری مغایر می‌باشند.

 

 

 

 

S   × A   3

 

 

تعرفه(23): جرائم رانندگان تاکسی‌های متخلف

 

شرح

میزان جریمه تخلف ـ بار اول

میزان جریمه تخلف ـ بار دوم

افزایش کرایه

درج در دفترچه و مبلغ 300/000 ریال جریمه نقدی

3 روز توقیف و مبلغ 840/000 ریال جریمه نقدی

سوار نمودن بیش از چهار نفر

درج در دفترچه و معرفی به راهور

درج در دفترچه و مبلغ 360/000 ریال جریمه نقدی

سوار نمودن اتباع بیگانه غیرمجاز

درج در دفترچه و معرفی به اماکن

درج در دفترچه و توقیف خودرو در پارکینگ و معرفی به اماکن

عدم سرویس دهی در شیفت

درج در دفترچه و جریمه نقدی به مبلغ 000 / 380 ریال

درج در دفترچه و مبلغ 840/000 ریال جریمه نقدی

همراه نداشتن کارت تردد و دفترچه تاکسیرانی

تذکر شفاهی یا کتبی

توقیف تا زمان صدور کارت و دفترچه و جریمه نقدی به مبلغ 360/000 ریال

عدم نصب برچسب قیمت

جریمه نقدی به مبلغ 360/000 ریال و درج در دفترچه

جریمه نقدی به مبلغ 720/000 ریال و درج در دفترچه

خارج شدن از خطوط مشخص شده بدون مجوز

جریمه نقدی به مبلغ 550/000 ریال و در در دفترچه

جریمه نقدی به مبلغ 660/000 ریال و درج در دفترچه

نصب رادیوپخش در تاکسی با محدودیت نوع استفاده بلامانع

درج در دفترچه و معرفی به پلیس راهنمایی و رانندگی

توقیف و معرفی به اداره امکان عمومی و جریمه نقدی به مبلغ 300/000 ریال

 

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر پیربکران به موجب لایحه شماره 3032/ش/99ـ 1399/9/15 توضیح داده است که:

" این شورا در جلسه 1399/4/18 طی مصوبه 2760/ش/99ـ 1399/1/5 اقدام به ابطال تعرفه‌های مورد اشاره آن سازمـان نموده و نتیجه اقـدامات انجام شده طی نامـه شماره 153/ش م ـ 1399/4/18 شهرداری به سازمـان بازرسی اعلام گردیده است. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 162ـ 1400/3/25 تعرفه شماره 17 تحت عنوان هزینه بهای خدمات جمع‌آوری زباله مصوب شورای اسلامی شهر پیربکران برای سال 1399 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ردیف 9 از تعرفه شماره 3، ردیف 3 از تعرفه شماره 6، تعرفه شماره 7، تعرفه شماره 10، تعرفه شماره 19 و تعرفه شماره 23 از دفترچه بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر پیربکران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/5/5 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مختلف ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و با توجه به اینکه براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اختیار وضع مقرره درخصوص مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، بنابراین ردیف 9 تعرفه شماره 3 از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه‌های شهرداری پیربکران در سال 1398 که تحت عنوان بهای خدمات نگهداری و انبارداری وسایل سد معبر جمع‌آوری شده به تصویب شورای اسلامی شهر پیربکران رسیده، به دلائل مندرج در رأی شماره 613ـ 1396/6/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 

ب ـ با توجه به آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1528 ـ 1393/9/24 این هیأت، اخذ عوارض از برندگان مزایده‌های اموال منقول و غیرمنقول در تمامی اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 3 تعرفه شماره 6 از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه‌های شهرداری پیربکران در سال 1398 که با عنوان بهای خدمات شرکت در مزایده و مناقصه‌های شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر پیر بکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 

ج ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 564 الی 569ـ 1395/8/25 این هیأت، وضع عوارض یا بهای خدمات برای بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاهها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال   شده است، بنابراین تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه‌های شهرداری پیربکران که تحت عنوان نمایشگاهها به تصویب شورای اسلامی شهر پیر بکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 

د ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 66 الی 86 ـ 1392/2/2 و 273 الی 277ـ 1396/3/30 وضع عوارض حق‌الارض توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض شهرداری پیربکران که تحت عنوان بهای خدمات استفاده از معابر عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر پیر بکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 

و ـ مطابق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین مجاز است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره 19 از تعرفه عوارض سال 1398 شهر پیر بکران که تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی به تصویب شورای اسلامی شهر پیربکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هـ. ـ با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مختلف ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و با توجه به اینکه براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اختیار وضع مقرره درخصوص مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و در قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب سال 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تنظیم آیین‌نامه جزء اختیارات هیأت وزیران قرار داده شده است، بنابراین تعرفه شماره 23 از تعرفه عوارض سال 1398 شهر پیر بکران که تحت عنوان جرایم رانندگان تاکسیهای متخلّف به تصویب شورای اسلامی شهر مذکور رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط