رأی شماره های 1314 و 1315 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (حکم مقرر در تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ناظر بر تنزل پست است و در جایی که تغییر سمت مدیریت صورت می‌گیرد ولی پست سازمانی تنزل نمی‌کند قابل اعمال نیست)

تاریخ دادنامه : 1400/5/12        شماره دادنامه: 1315 ـ 1314

شماره پرونده : 0000368 ـ 0000042

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای رضوان اله کاظمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر نحوه اعمال تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنحساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت پرداخت حق مدیریت نسبت به اعضاء هیأت علمی ایثارگر تنزل پست یافته سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980900300910 با موضوع دادخواست آقای رضوان اله کاظمی به طرفیت 1ـ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 2ـ مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان خزر و به خواسته اعمال تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه به جهت تنزل از پست سازمانی بالاتر و ایثارگری خود به موجب دادنامه شماره 990997090301132ـ 1399/4/28 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین و مدارک و مستندات ابرازی و نظر به اینکه با وصف رد و انکار دعوای مطروحه موجهاً از سوی خوانده دلیل و مدرک متقن و یا موجب و مطلب مؤثر و مستندی از جانب شاکی که مثبت ادعای نامبرده و دال بر استحقاق او یا تضییع حقی باشد ارائه و ابراز نگردیده، چه آن که اولاً: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش و پژوهشی و تحقیقاتی علی‌القاعده تابع مصوبات و تصمیمات قانونی هیأت امناء می‌باشند و مصوبات مذکور در حکم قانون است و ثانیاً: در تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده که ایثارگران مشمول در صورت تنزل پست از مزایای همان پست قبلی یا همتراز آن برخوردار خواهند بود حال آن که طبق جزء 6 و 7 بند (ب) پیوست شماره 5 مصوبه هشتم چهلمین نشست مورخ 1395/12/25 هیأت امنای آن سازمان، سمت سازمانی (مدیریتی) درباره اعضای هیأت علمی از پست سازمانی کاملاً تفکیک شده لذا تنزل پست در مانحن‌فیه ثابت و محقق نیست بنابراین شکایت شاکی را وارد و محرز ندانسته و به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

اعتراض شاکی به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره 9909970959302303ـ 1399/6/22، در شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده است.

ب: شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980902401871 با موضوع دادخواست آقای یزدان مرادی به طرفیت 1ـ مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور 2ـ سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی و به خواسته برقراری فوق‌العاده تنزل پست رزمندگان مستنـداً به تبصره 2 بنـد (ذ) مـاده 87 قانون برنامـه ششم توسعـه از تاریخ 1398/8/11 به موجب دادنامه شماره 9909970902400742 ـ 1399/3/3 به شرح زیر رأی صادر کرده است.

در خصوص شکایت مذکور با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، والدین، همسران و فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده20 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند با توجه به اینکه در مانحن‌فیه شاکی رزمنده با سابقه 129 روز حضور در جبهه می‌باشد و در پرونده امر دلیل و مدرکی دال بر وجود محکومیت مشارالیه بر اساس آراء قضایی یا اداری در جهت تنزل پست سازمانی وی مشهود و ملحوظ نمی‌گردد و موضوع خواسته نامبرده از جمله حقوق مکتسبه قانونی مشارالیه محسوب و عدم اجابت خواسته وی از سوی دستگاه متبوع نامبرده موجب تضییع حقوق قانونی وی خواهد گردید لذا مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 65 ـ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نامبرده را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام طرف شکایت به بهره‌مندی شاکی از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی خود به شرح خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955202176 ـ 1399/7/19 در شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با ایجاد اصلاح به شرح زیر تأیید شده است:

مستنبط از حکم مقرر در تبصـره 2 بند (ذ) ماده 87 قانـون برنامه ششم توسعه و التفات به خواسته شاکی و اینکه مدت 20 ماه سابقه حضور در جبهه دارد و اینکه طرف شکایت دفاع مؤثری که موجبات ادعای شاکی را فراهم آورد مبین عدم استحقاق وی باشد به عمل نیاورده است، بنابراین در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی و پاسخ تجدیدنظرخوانده به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و از سوی دیگر حسب برسی‌های به عمل آمده ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی‌‌باشد، علیهذا نظر به مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را غیروارد تشخیص با استناد به مواد 71 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ناظر به ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های تشخیص با استناد به مواد 71 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی و دادنامه شماره 113ـ 1370/8/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح ایام حضور در جبهه که بیش از 6 ماه می‌باشد تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه 40 بـدوی دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره 9809980902401962 با موضوع دادخواست آقای سیدرضا سیدمرتضایی به طرفیت 1ـ مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور 2ـ سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی و به‌خواسته برقراری فوق‌العاده تنزل پست رزمندگان مستند به تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه کشور 1398/8/11 به موجب دادنامه شماره 9909970902400778 ـ 1399/3/3 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در مورد شکایت شاکی مبنی بر اعتراض به تنزل پست کارگزینی نظر به اینکه مطابق ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام و گروه منحصراً در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و آراء وحدت رویه شماره 12ـ 1388/1/25 و 422 الی 427ـ 1390/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این مطلب است بنابراین تغییر پست سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی است و با توجه به اینکه مطابق احکام کارگزینی پیوستی پست سازمانی شاکی از پست معاون و پژوهش و فناوری به پست مسئول گروه مهندسی آبزیان تنزل پیدا کرده است بنابراین اقدام طرف شکایت برخلاف موارد یاد شده می‌باشد. لذا توجهاً به مراتب فوق‌الاشعار خواسته مشارالیه قابل اجابت تشخیص و مستنداً به مواد 10، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970959301962ـ 1399/5/25 در شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/5/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی براساس ماده 2 قانون جـامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 مشمول قانون مذکور بوده و مطابق بند (ح) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395: «ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلّیه دستگاههای مشمول ماده 2 قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلّف به انجام آن هستند.» در همین راستا و به موجب تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلّیه دستگاههای مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلّیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.» بنابراین برمبنای حکم مقرر در این تبصره، ایثارگران عضو هیأت علمی نیز مشمول حکم مقرر در تبصره فوق هستند و در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت

آنها براساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلّیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند. در مواردی که مستخدمین موضوع این حکم علاوه بر پست سازمانی واجد سمت نیز باشند، صرفاً در مواردی که پست آنها تنزل یافت مشمول حکم صدرالذکر قانونگذار هستند، ولی تنزل سمت بدون تنزل پست سازمانی، مشمول حکم مقرر در تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیست. با توجه به اینکه پست سازمانی شاکیان از جمله سمت‌های مدیریتی بوده و پست آنها بدون محکومیت اداری یا قضایی از معاونت به کارشناس تنزل یافته، بنابراین مشمول حکم مقرر در تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند و آرای شماره 9909970955202176 ـ 1399/7/19 (صادره از شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره 9909970959301962ـ 1399/5/25 (صادره از شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین اساس بر ورود شکایت صادر شده و شاکیان را مشمول کلّیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی اعلام کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط