رأی شماره 2138 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره‌های 1 و 2 بند 8 تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر مشکین‌ دشت تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان. بند 14 تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر مشکین ‌دشت تحت عنوان عوارض فضای سبز . بند 6 تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر مشکین‌ دشت تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ. اطلاق بند 24 تعرفه عوارض سال 1398 شورای شهر مشکین ‌دشت

تاریخ دادنامه: 1400/7/20    شماره دادنامه: 2138     شماره پرونده: 9802813

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 و 2 بند 8 عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان، بند 14 تحت عنوان عوارض فضای سبز، بند 6 تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ، بند 24 تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی، بخش دوم بند 3ـ 2 ضوابط طرح تفصیلی از تعرفه عوارض محلی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300/147777 ـ 1398/6/24 اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبات شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت (طی سنوات 1394 تا 1398) در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مطرح که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 1ـ اخذ ارزش افزوده ناشی از ورود به محدوده بر اساس مندرجات صفحه 71 دفترچه ضوابط طرح تفصیلی شهر مشکین‌دشت در صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر مشکین‌دشت به محدوده شهر منضم شده‌اند، منوط به واگذاری 70% وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری شده است. همچنین طبق منـدرجات بند 5 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری مشکین‌دشت املاکی که از حریم به محدوده قانونی الحاق می‌گردند، مشمول پرداخت 25 درصد ارزش روز کارشناسی شده‌اند که مغایر با تبصره 4 مـاده واحـده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها بوده و دیوان عدالت اداری طی آرای متعدد هیأت عمومی، مصوبات مشابه شورای تعدادی از شهرها از جمله دادنامه شماره 2159 ـ 1397/12/21، 1958 ـ 1391/12/1 و 153ـ 1392/2/30 را ابطال نموده است.

 2ـ اخذ 25% قیمت روز کارشناسی کلیه املاکی که بدون هماهنگی شهرداری تفکیک گردیده است و 10% املاک و اراضی که از طریق ماده 147 قانون ثبت اسناد، سند دریافت نموده‌اند به عنوان سهم سرانه یا ارزش افزوده ناشی از تفکیک، که بر اساس بند 8 دفترچه تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری مشکین‌دشت صورت می‌گیرد، مغایر با مفاد ماده 101 قانون شهرداری بوده، ضمن اینکه طی آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1296 ـ 1396/12/22، 1086 ـ 1394/9/10، 275 ـ 1391/5/16 و 627ـ 1391/9/20 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب، تشخیص و ابطال شده است.

 3ـ اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اساس بند 5 دفترچه تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری مشکین‌دشت صورت می‌گیرد، مغایر بامفاد ماده 5 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری بوده، ضمن اینکه طی آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1818 ـ 1393/11/6، 4ـ 1391/2/2، 717ـ 1391/10/11 و 247ـ 1391/5/2 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب، تشخیص و ابطال شده است.

 4ـ اخذ عوارض فضای سبز به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربریهای مختلف اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر بر اساس بند 14 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری مشکین‌دشت، مغایـر با قانون حفـظ و گسترش فضـای سبز شهری بـوده همچنین دیـوان عدالت اداری در موارد متعدد، مصوبات مشابه شورای شهرهای مختلف را از جمله طی دادنامه‌های شماره 746 ـ 1396/9/9 و 101ـ 1398/2/3 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تشخیص و ابطال نموده است.

 5 ـ اخـذ عـوارض حذف پارکینگ مطابق بند 6 دفترچـه تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری مشکین‌دشت برای مواردی که در هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل‌های شماره 2331/3/34ـ 1371/2/7 و 10740/1/3/34 ـ 1371/6/4 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد مغایر تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری بوده است. همچنین دیوان عدالت اداری در موارد متعدد، مصوبات مشابه شورای شهرهای مختلف را از جمله طی دادنامه‌های شماره 321 الی 326 ـ 1395/8/12 و 573 ـ 1396/6/14 خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شورای شهر تشخیص و ابطال نموده است.

6 ـ اخذ بهای خدمات آماده سازی طبق بند 24 دفترچه تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری مشکین‌دشت، مغایر با بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها دیوان عدالت اداری در موارد متعدد، مصوبات مشابه شورای شهرهای مختلف را از جمله طی دادنامه‌های شماره 1151ـ 1396/11/10، 667ـ 1396/7/18 و 1006 ـ 1396/10/5 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تشخیص و ابطال نموده است.

7ـ تکلیف مالکان به واگذاری تا 25% املاک واقع در طرح تعریض به صورت رایگان به شهرداری بر اساس بخش دوم بندهای 2 و 3 ضوابط طرح تفصیلی در خصوص راهکارهای اعطای امتیازها و جبران خسارتهای ناشی از طرح در مواردی که اصلاحی تا 25% مساحت ملک مسکونی و تا 10% مساحت باغ باشد خسارت تعلق نمی‌گیرد که این امـر مغایر با قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 بوده و تصویب ضوابط مبنی بر تملک رایگان املاک مردم توسط شهرداری خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. ضمن اینکه دیوان عدالت اداری طی آرای متعدد هیأت عمومی از جمله دادنامه‌های شماره 2136 ـ 1397/114/2، 454ـ 1374/11/11، 517 ـ 1391/7/24، 1914 و 1915 ـ 1397/10/11 مصوبات مراجع مختلف را در مورد واگذاری رایگان املاک مردم به شهرداری ابطال گردیده است.

بنا به مراتب و نظر به  اینکه مصوبات شورای اسلامی مشکین‌دشت در مباحث: اخذ ارزش افزوده ناشی از ورود به محدوده، تفکیک و تغییر کاربری، عوارض فضای سبز و حذف پارکینگ و تکلیف مالکان به تحویل 25 درصد املاک واقـع در طرح تعریض به صورت رایگان به شهرداری، مغایر با قـوانین و مقررات، آراء هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری و نهایتاً خارج از وظایف شورا می‌باشد و در موارد مشابه نیز مصوبات شوراهای شهرهای مختلف به موجب آرای دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، مراتب در راستای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال مصوبات یاد شده درخواست می‌گردد. "

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

" 8 ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان

کلیه اشخاص مکلف‌اند بابت تفکیک اراضی و اعیان خود به ترتیب ذیل نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمایند.

الف) تفکیک عرصه با هماهنگی شهرداری (طبق اطلاحیه ماده 101 قانون شهرداری)             S.P.K

ب) تفکیک عرصه بدون هماهنگی شهرداری (طبق اطلاحیه ماده 101 قانون شهرداری)            S.P.2K

ج) تفکیک اعیانی مسکونی تجاری و اداری و غیر مجاز (و تبدیل واحد) در صورتی که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری صلاحیت خود را برای رسیدگی این مورد نپذیرد عوارض مربوطه بر مبنای چهار برابر آخرین ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری بابت هر یک متر مربع واحد کوچکتر محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره1:   کلیه املاکی که بدون هماهنگی شهرداری تفکیک گردیده است شامل پرداخت 25 درصد قیمت روز کارشناسی می‌گردد.

تبصره2ـ تفکیک مقرر صرفاً شامل موارد ذیل است: یک) تفکیک عملی زمین بدون هماهنگی با شهرداری از طریق ساخت و ساز غیرمجاز قابل توجه آن که در این مورد در صورت صدور رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و نظریه مثبت جهاد کشاورزی (در حریم) مبنی بر ابقاء بنا عوارض مذکور قابل مطالبه خواهد بود.

 دو:   تفکیک املاک و اراضی که از ماده 147 قانون ثبت اسناد سند دریافت می‌نمایند که به صورت غیر مجاز تفکیک گردیده است و اسناد عادی مشمول پرداخت عوارض تفکیک به میزان 10 درصد قیمت ارزش کارشناسی ملک قابل وصول خواهد بود.

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر مشکین‌دشت

2ـ3ـ راهکارهای اعطای امتیازها و جبران خسارت‌های ناشی از طرح

دو ـ جبران خسارت

1ـ خسارت سطوح واقع در طرح تعریض گذرها به قرار زیر است:

ـ در مواردی که اصلاحی تا 25 درصد مساحت ملک مسکونی و تا 10 درصد مساحت باغ است، خسارت تعلق نمی‌گیرد.

ـ قطعات کوچکتر از 50 متر باید به تملک شهرداری درآید.

ـ در باقی قطعات از طریق کاهش عوارض و انتقال حق توسعه عمل می‌شود بر اساس جدول 20 است.

ـ با ابلاغ این ضوابط، توافقات صورت گرفته تا تاریخ 1392/4/5 دارای اعتبار بوده و ابلاغ این ضوابط نافی توافقات قبلی در این زمینه نیست.

 

جدول شماره 1ـ 3: راهکارهای اعطای امتیاز

 

موارد اصلاحی

اعیان (متر مربع)

تا 25 درصد مساحت ملک

ـ

بیش از 25 تا 50 درصد مساحت ملک

تخفیف عوارض یا انتقال حق توسعه

باقیمانده کمتر از 50 متر مربع مساحت ملک

تملک شهرداری

 

  مصوبات کمیسیون ماده 5 و مغایرت‌های طرح هادی

عمل به مصوبات کمیسیون ماده 5 و مغایرت‌های طرح هادی در صورتی که در طرح پیشنهادی لحاظ شده باشد و مغایرت اساسی با طرح نداشته باشد، بلامانع می‌باشد.

 کلیه مصوبات موردی کمیسیون ماده 5 و یا ابلاغیه‌های کارگروه تطبیق و مغایرت‌های طرح هادی مبنی بر تغییر کاربری و یا نحوه ساخت و ساز که بیش از ابلاغ طرح تفصیلی جدید، مصوب شده باشد، در صورت شروع به ساخت معتبر بوده و در صورت عدم شروع به ساخت در مهلت مقرر صدور پروانه مجدد مشمول ضوابط طرح تفصیلی جدید است.

پروانه‌های قبلی: کلیه پروانـه‌های ساختمانی صـادره تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی جدید که تا زمان اعتبار پروانه، عملیات ساختمانی را آغاز نموده و مدت اعتبار آنها منقضی نشده باشد، همچنان معتبر بوده و صدور گواهی پایان کار ساختمانی در مورد آنها بلامانع است. در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی در مهلت مقرر در پروانه، مشمول طرح تفصیلی جدید خواهند بود.

عوارض اراضی اضافه شده به محدوده شهر

 ـ صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر مشکین‌دشت به محدوده شهر منضم شده‌اند، منوط به واگذاری 70 درصد وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از 30 درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید.

تبصره 1: در صورتی که بعد از واگذاری 70% مساحت ملک از حدنصاب کاربری کمتر گردد شهرداری می‌تواند از سهم خود در برابر ارزش ریالی تا رسیدن به حدنصاب کاربری به مالک واگذار کند.

تبصره 2: در صورتی که مساحت با واگذاری سهم شهرداری نیز حدنصاب مورد نظر تأمین نگردد ارزش ریالی 70% اخذ گردد.

تبصره: محل هزینه ارزش ریالی اراضی وارد شده به محدوده شهر فقط تملک اراضی خدماتی پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی می‌باشد.

14ـ عوارض فضای سبز:

به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی ـ تجاری ـ صنعتی   ـ اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می‌شود.

1 / 14: نرخ عوارض فضای سبز برای اراضی با کاربری مسکونی (بر اساس طرح مصوب توسعه شهری)

(A:B)×D×F=H

A : متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیر مفید)

B : عدد ثابت 20 متر مربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان البرز

D : سرانه پیش‌بینی شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شهر عدد ثابت 8 می‌باشد.

F : حداقل‌هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهرها 110/000 ریال در نظر گرفته شود.

H : مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی می‌بایستی پرداخت نماید.

تبصره 1: نرخ عوارض فضای سبز برای اراضی غیر مسکونی که در اثر رأی کمیسیون‌های مختلف از قبیل مغایرتهای اساسی، غیر اساسی و ماده 5 که به کاربری مسکونی تغییر یافته و یا بر اثر ساخت و ساز غیر مجاز طی کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رأی جریمه گردیده است در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر   D   عدد 2 که سرانه پیش‌بینی شده برای شهرهای استان می‌باشد در فرمول جایگزین می‌گردد.

برای نمونه در شهری که در طرح تفصیلی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش‌بینی شده 3 متر مربع می‌باشد به جای پارامتر   D   عدد 3 جایگزین می‌گردد ولی در صورتی که موضوع شامل رأی تأیید شده کمیسیونهای اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر   D   عدد ثابت 20 در نظر گرفته شود.

تبصره 2: در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت می‌گردد با توجه به معضلات واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه15 متر مربع به عنوان پارامتر   D   در فرمول اعلام شده در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که بناء تجاری احداث شده غیر مجاز باشد بعد از رأی کمیسیون‌های مربوطه حاصل فرمول با ضریب 4 اعمال گردد.

14/2ـ عوارض حذف 10% احداث فضای سبز مسکونی و تجاری

  مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص 10% عرصه به فضای سبز می‌باشند در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز را اجراء و تبدیل ننماید برای یکبار به شرح فرمول مشمول پرداخت عوارض می‌باشند.

A=10% S (M+N+4P)

M : عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع برای کلیه شهرهای استان البرز 330/000 ریال در نظر گرفته شده است.

N : عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان البرز 330/000 ریال در نظر گرفته شده است.

S : مساحت عرصه کل پلاک می‌باشد.

P : عدد متغیر که همان ارزش منطقه‌ای آن شهر می‌باشد.

A : مبلغ قابل وصول می‌باشد.

3 / 14ـ عوارض حذف 25% عرصه کارخانجات و کارگاههای صنعتی به امر فضای سبز:

متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههای صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا، اختصاص 25% عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند در صورتی که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد 25% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننماید برای یکبار به شرح ذیل محاسبه می‌گردد.

A=25% S (M+N+4P)

M : عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع برای کلیه شهرهای استان البرز 300/000 ریال در نظر گرفته شده است.

N : عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان البرز 000 / 330 ریال در نظر گرفته شده است.

S : مساحت عرصه کل پلاک می‌باشد.

P : بالاترین ارزش منطقه‌ای آن شهر می‌باشد.

A : مبلغ قابل وصول می‌باشد.

لازم به توضیح است پارامتر ثابت   B =25 در خصوص بناهای کارگاهی و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربری‌های (تجاری ـ آموزشی ـ فرهنگی و مذهبی ـ درمانی و بهداشتی ـ اداری و انتظامی ـ تفریحی ورزشی ـ کارگاهی ـ حمل و نقل و انبار) بر اساس دفترچه طرح تفصیلی استخراج گردیده است.

6 ـ عوارض کسری پارکینگ:

  برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ در صورتیکه هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره 2331/3/34ـ 1371/2/27 و 10740/1/3/34 ـ 1371/6/4 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض کسری پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید

تبصره 1: متراژ مربوط به هر واحد کسری پارکینگ با توجه به ضوابط پیش‌بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می‌شود.

تبصره 2: در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده یا به وضع سابق اعاده  می‌ شود عوارض حذف پارکینگ محاسبه نخواهد شد.

P   ×   K   × (متراژ یک واحد پارکینگ) (25 متر مربع)

در فرمول مذکور،   K : ضریب مربوط به بناهای با کاربری‌های مختلف می‌باشند.

:P   همان قیمت منطقه‌بندی زمین می‌باشد

ضریب   K   برای واحدهای مسکونی عدد 24 و واحدهای تجاری عدد 40 و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری عدد 31 و سایر بناها عدد 16 تعریف شده است.

24ـ بهای خدمات آماده سازی

در اجرای تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر در سطح شهر را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده و در مالکیت شهرداری به این گونه املاک تأکید شده است. در همین راستا طی سالهای متمادی از طریق تملک خرید اراضی و به ویژه هزینههای آماده سازی جهت توسعه معابر هزینه‌های گزافی را متحمل می‌نماید به طوری که ارزش افزوده زیادی در پی خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر جدید ایجاد می‌شود لذا مقرر می‌گردد شهرداری نسبت به اخذ هزینه آماده سازی به شرح ذیل اقدام نماید.

الف) تعاریف، نحوه محاسبه و وصول هزینه خدمات آماده سازی

هزینه آماده سازی عبارت است از حاصل ضرب قیمت پایه هزینه آماده سازی یک مترمربع در یک دوم عرض معبر (در معابر بیش از 24 متر همان 24 متر اعمال خواهد شد) و مقدار طول یا عرض زمین که در بر خیابان قرار میگیرد و به منظور احداث شبکه معابر، جدول‌گذاری و آسفالت هزینه می‌گردد آماده سازی شامل (تسطیح، جدول گذاری، دفع آب‌های سطحی، زیرسازی معابر و آسفالت می‌باشد.) قیمت پایه هزینه آماده سازی یک متر مربع شامل تسطیح، جدول گذاری، دفع آبهای سطحی، زیرسازی و آسفالت مبلغ ششصد هزار ریال می‌باشد.

تبصره 1: به هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی برای زمین‌های کمتر از 1000 متر مربع که بدون رعایت تشریفات قانونی تفکیک شده و یا در اجرای ماده 147 و 148 اصلاح قانون ثبت، سند دریافت نموده‌اند هزینه دریافت خدمات آماده سازی محاسبه و وصول می‌گردد. (باستناد توضیحات مندرج در صفحه 28)

تبصره 2: مالکین زمین‌هایی که در نظر دارند نسبت به تفکیک زمین خود در معابری که عملیات آماده سازی توسط شهرداری اجرا گردیده و در حال حاضر زیرسازی و آسفالت آنها در دست اقدام یا تکمیل شده است اقدام نمایند و سابقه پرداخت مشارکت در این زمینه را نداشته باشند با توجه به اینکه با تکمیل زیرسازی و آسفالت معبر موجود و اراده خدمات موصوف توسط شهردار ارزش افزوده‌ای ویژه برای آن ملک ایجاد می‌شود و مالک مشارکتی در این زمینه نداشته هزینه خدمات موصوف وصول گردد (با استناد نامه شماره 42/26109  ـ 90/10/21 پیوستی شهرداری ملزم به رعایت طرح تفصیلی و سایر ضوابط و مقررات می‌باشد.

تبصره 3: ساختمان‌هایی که بدون پروانه بوده و تخلفات ساختمانی آنها در کمیسیون‌های ماده صد منتهی به صدور رأی ابقا بنا گردیده هزینه خدمات آماده سازی محاسبه و وصول می‌شود.

تبصره 3ـ 1: املاکی که مجوز تخریب و بازسازی از شهرداری دریافت می‌نمایند شامل هزینه آماده سازی نمیگردند.

تبصره 3ـ 2: املاکی که قبل از سال 90 ساخته شده‌اند و همچنین ساختمانهایی که قبل از سال 90 به طور مجاز ساخته شده‌اند و بعد از سال 90 در کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه می‌گردد نیز می‌بایست همانند سایر موارد نسبت به پرداخت هزینه آماده سازی اقدام نماید.

تبصره 3ـ 3: معابری که تا پایان سال 90 توسط شهرداری احداث گردیده و یا معابر سطح شهر که به دلیل فرسودگی توسط شهرداری جدول‌گذاری و آسفالت می‌گردد شامل هزینه آماده سازی نمی‌گردد.

تبصره 4: کلیه املاکی که از طریق اتحادیه‌ها تعاونی‌های مسکن واگذار شده و سابقه پرداخت هزینه آماده سازی به تعاونی‌های مذکور را داشته باشند از پرداخت هزینه آماده سازی معاف می‌باشند بدیهی است آماده سازی اینگونه املاک به عهده تعاونی‌های مربوطه می‌باشد و شهرداری هیچگونه تعهد و وظیفه‌ای در خصوص آماده سازی آنها نخواهد داشت.

تبصره 5: محلاتی که آماده سازی اراضی و املاک آنها جزو تعهدات سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر دستگاه‌ها می‌باشد جزو تعهدات شهرداری نبوده و شهرداری هیچگونه تعهدی در خصوص آماده سازی اینگونه املاک نخواهد داشت بدیهی است آماده سازی اینگونه محلات حسب مورد جزو تعهدات سازمان ذیربط می‌باشد و هزینه حفاری بر اساس دستورالعمل حفاری واحد عمران شهرداری اخذ خواهد گردید. "

 علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل ‌نشده است.

  با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده است در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 760 ـ 1400/6/1، بند 5 عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت را قـابل ابطال تشخیص نـداد و رأی به رد شکایت صـادر کرد. رأی مـذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/7/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 1396/4/13 این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره‌های 1 و 2 بند 8 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری مشکین‌دشت که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان به تصویب شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 1153 مورخ 1396/11/10 این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 14 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری مشکین‌دشت که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره  116 مورخ 1392/2/23، شماره 1354 مورخ 1395/12/17 و شماره 1186 مورخ 1399/10/2 این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 6 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری مشکین‌دشت که تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

د ـ مطابق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین مجاز است، بنابراین اطلاق بند 24 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری مشکین‌دشت که تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی به تصویب شـورای اسلامی شهر مشکین‌دشت رسیده و متضمن اخـذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر و شوارع است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هـ ـ براساس تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌ لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و‌ همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» بنا به مراتب فوق، بخش دوم بند 3ـ 2 ضوابط طرح تفصیلی   شهر مشکین‌دشت که با عنوان راهکارهای اعطای امتیازها و جبران خسارتهای ناشی از طرح به تصویب رسیده، مغایر با تبصره قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط