رأی شماره 2142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 از نامه شماره 145310/2 ـ 1397/8/21 مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان اعطای پایه تشویقی به چاپ مقاله در یک سال منتهی به سال بررسی پرونده‌ها منوط شده است و این امر به تحدید دایره شمول مصوبه هیأت امنا منجر می‌شود

تاریخ دادنامه: 1400/7/20    شماره دادنامه: 2142   شماره پرونده: 9902184

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جلال جلالی سندی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از نامه شماره 145310/2ـ 1397/8/21 مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 از نامه شماره 145310/2ـ 1397/8/21 مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " اینجانب جلال جلالی سندی به عنوان استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان می‌باشم. در سال 1398 بر اساس بند (چ) ماده 1 آیین‌نامه پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان مورخ 1395/12/16 از نشست دوره چهارم هیأت امناء دانشگاه گیلان شرط لازم برای اخذ پایه تشویقی را در سال مذکور (1398) داشتم. اما متاسفانه هیأت رئیسه دانشگاه بدون اخذ مجوز و مصوبه از هیأت امنای دانشگاه گیلان در تاریخ 1398/8/21 تبصره‌ای به بند (چ) از ماده 1 آیین‌نامه مصوب هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ 1395/12/16 اضافه کرده و اجرایی نمود. لذا اینجانب از حق مسلم دریافت پایه تشویقی آن سال محروم شدم. تقاضای مجدد اینجانب به مراجع دانشگاهی و وزارتی منجر به احقاق حق اینجانب نشد. در آیین‌نامه مصوب هیأت امنای دانشگاه گیلان و در ماده 1 و بند (چ) ذکر شده است که چاپ مقاله در مجلات علمی که یک پنج EF رشته  ـ گرایش را دارا هستند بدون قید سال چاپ مقاله و فقط یک بار در طول سنوات خدمتی از یک پایه تشویقی برخوردار می‌شوند. در این بند قید سال چاپ مقاله وجود ندارد. لذا مقاله اینجانب که در سال 1396 از شرایط مذکور برخوردار بوده است به دلیل یک تبصره بدون مجوز از هیأت امنای دانشگاه اقدام به تصویب و اجرای قید سال چاپ مقاله در سال منتهی به تقاضای هیأت شرایط مذکور برخوردار بوده است به دلیل یک تبصره بدون مجوز از هیأت امنای دانشگاه اقدام به تصویب و اجرای قید سال چاپ مقاله در سال منتهی به تقاضای هیأت علمی نمودند. یعنی بر اساس تبصره مذکور برای سال 1398 فقط مقالاتی که در سال 1397 به چاپ رسیده‌اند مشمول این آیین‌نامه شده و بنده که مقاله‌ام مربوط به سال 1396 بوده از این حق محروم شده است.

لذا بر اساس ماده 12 حدود صلاحیت و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند 1 از این ماده که اعلام می‌دارد که رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود خواهان ابطال بند 2 از نامه شماره 145310/2ـ 1397/8/21 صادره از حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان به دلیل مغایرت با اجرای شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان مصوب هیأت امنا و به تبع آن الزام به اعطای پایه تشویقی برای سال 1398 را برای اینجانب خواهانم."

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 99 ـ 2184ـ 5 مورخ 1399/9/29 ثبت دبیرخانه هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده است توضیح داده است که:

" احتراماً بازگشت به نامه اخطاریه مورخ 1399/9/18 در خصوص درخواست اینجانب جلال جلالی سندی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با کلاسه پرونده 9902184 و شماره پرونده 9909980905801582 موارد زیر را برای رفع ابهام ایفاد می‌گردد:

مورد نقص اول: اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است و با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوطه (قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی و بند (ب) از ماده 20)

 مقرر کرده است دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل کنند و در تبصره 1 بند مذکور، هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی ـ اداری ـ معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی مشمول این بند قانونی شده است.

  بر اساس ماده 53 (بندهای 1ـ 9) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مورخ 1390/12/27 و به شماره 15/273298 به استناد مفاد 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت مصوب 1383/5/18 مجلس شورای اسلامی و در اجرای مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 مجلس شورای اسلامی، به منظور ساماندهی ضوابط و مقررات استخدامی و با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقای بهره‌مندی از ظرفیتهای ایجاد شده و تسهیل در حصول اهداف مندرج در برنامه یاد شده.

لذا بر اساس مفاد قانونی فـوق هیأت امنای دانشگاه گیلان که مـافوق هیأت رئیسه دانشگاه گیلان است آیین‌نامه پایه تشویقی (مضوع مصوبه نهم) از صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ 1395/12/16 تصویب و جهت اجرا ابلاغ نمود. اما هیأت رئیسه خارج از اختیارات خود که باید تبصره مورد بحث را قبل از اجرا به دبیرخانه دائمی هیأت امنای دانشگاه پیشنهاد و پس از تأیید در جلسه بعدی هیأت امنا به تصویب می‌رساند مفاد مصوبه خود را اجرایی نمود.

نقص دوم اعلام شده از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: (در صورتی که مدعی خروج از حدود اختیارات می‌باشید صریحاً اعلام و حدود اختیارات را تعیین نمایید)

 حدود اختیارت هیأت امنای دانشگاه گیلان در قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1398 مشخص است. در خصوص ادعای اینجانب نیز ابلاغیه مورخ 1396/2/26 به شماره 36597/15 مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه در اجرای ماده 5 آیین‌نامه داخلی هیأت امنا و در ششمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ 1395/12/1 و پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه گیلان جهت اجرا ابلاغ شده است.

موضوع مصوبه نهم شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان

  ماده1ـ بند (چ) اشاره دارد که اعضای هیأت علمی دارای مقاله چاپ شده در مجلاتی که در یک پنجم بالای EF رشته گرایش باشند (یک پایه در طول خدمت): چنان که از این بند قابل استنتاج است قید سال برای چاپ مقاله وجود ندارد و همچنین قید نمره ارزشیابی سالیانه لذا اعضای هیأت علمی مشمول این بند می‌توانند طبق آیین مصوب هیأت امنا بهره‌مند گردند.

خروج از اختیارات توسط هیأت رئیسه دانشگاه: چنان که مستحضر هستید هیأت رئیسه دانشگاه نظیر همه مؤسسات آموزش عالی به صورت هیأت امنایی اداره می‌شود و هیأت رئیسه دانشگاه گیلان مجری مصوبات هیأت امنا هست و نمی‌تواند مصوباتی را وضع و اجرا کند بدون تصویب آن در جلسه بعدی امنا و اخذ مجوز.

متاسفانه در تاریخ 1397/8/14 هیت رئیسه دانشگاه گیلان نامه شماره 145310/2 و ابلاغ آن جهت اجرا به معاونین ذی ربط در تاریخ 1397/8/21 (با اضافه  نمودن بندهای 1 و 2 خارج از اختیارات خود عمل و مصوبه هیأت امنا را نقض کرده است که عین مضمون آن به شرح زیر است: مصوبه هیأت رئیس دانشگاه گیلان مورخ 1397/8/14 در خصوص «پایه‌های تشویقی اعضای هیأت علمی» موارد زیر به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

1ـ در بررسی تقاضاها، کسب حداقل امتیاز 17 از میانگین نمره ارزشیابی کیفیت تدریس سالانه الزامی است.

2ـ در خصوص اجرای بند (چ) از ماده 1 شیوه‌نامه مذکور «اعضای هیأت علمی دارای مقاله چاپ شده در مجلاتی که در یک پنجم بالای رشته گرایش باشند» مقرر شده تاریخ چاپ مقاله مربوط به یک سال منتهی به تضییع حق اینجانب زمانی اتفاق افتاد که در زمان درخواست برای پایه تشویقی سال 1398 مقاله علمی اینجانب که در ژورنال بین‌المللی چاپ شده بود علیرغم داشتن همه شرایط مندرج در مصوبه هیأت امنای دانشگاه مربوط به سال 1396 بوده و به جهت تغییر مصوبه (محدود کردن سال چاپ به سال منتهی به ارسال  تقاضا یعنی 1397) نقض گردید. این روند هیأت رئیس دانشگاه گیلان خارج از اختیارات خود و در حقیقت فراتر از مافوق خود عمل کرده است. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" جناب آقای دکتر شیرینی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جناب آقای دکتر محمدحسن قلی زاده معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه

با سلام و احترام

مصوبه هیأت رئیس دانشگاه مورخ 1397/8/14 در خصوص «پایه‌های تشویقی اعضای هیأت علمی» موارد به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

 1ـ در بررسی تقاضاها، کسب حداقل امتیاز 17 از میانگین نمره ارزشیابی کیفیت تدریس سالانه الزامی باشد.

 2ـ در خصوص اجـرای بند «چ) از مـاده یک شیوه‌نامه مذکور «اعضای هیأت علمی دارای مقاله چـاپ شده در مجلاتی که در یک پنجم بالای EF رشته گرایش باشند» مقرر شد تاریخ چاپ مقاله مربوط به یک سال منتهی به سال بررسی پرونده‌ها باشد و در ضمن متقاضی پایه تشویقی، باید مولف مسئول آن مقاله بوده و مقاله در راستای تخصص فرد باشد. ـ مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان "

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور حقوقی و مدیر امور حقوقی، قراردادها، رسیدگی به شکایات دانشگاه گیلان به موجب لایحه شماره 21/132682م ـ 1399/11/13 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" 1ـ پرونده پایه تشویقی شاکی به دلیل عدم چاپ مقاله در بازه یک سال منتهی به سال بررسی پایه‌های تشویقی مورد موافقت قرار نگرفت، با این توضیح که این بررسی‌ها در جلسه کمیته ترفیع دانشکده و ارسال آن به  دانشگاه مورخ 1398/9/13، در جلسات کمیته ترفیع دانشگاه مورخ 1398/11/14 و هیأت رییسه دانشگاه مورخ 1398/11/21 صورت گرفته و با توجه به شیوه‌نامه اعطاء پایه تشویقی به اعضاء هیأت علمی و مصوبه هیأت رییسه دانشگاه مورخ 1397/8/14 بوده است.

2. خواسته شاکی مبنی بر «ابطال بند 2 نامه شماره 145310/2ـ 1397/8/21 مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان» بلاوجه است چرا که این نامه ابلاغ مصوبه هیأت رییسه دانشگاه است نه متن مصوبه و با ابطال‌بندی از نامه مصوبه هیأت رییسه ابطال نخواهد شد.

3. در دستور هفدهم پنجمین نشست از دور پنجم هیأت امناء دانشگاه گیلان در تاریخ 1399/5/26 تعیین بازه زمانی برای ارائه مقاله مجدداً مورد تصویب قرار گرفت، لذا علاوه بر مجوز هیأت رییسه دانشگاه، تعیین بازه زمانی دارای مصوبه هیأت امناء نیز بوده است. ضمن اینکه طبق مفاد مصوبه هیأت امناء در سال 99، تاریخ اجرای مصوبه هیأت امناء از زمان لازم الاجراء شدن شیوه‌نامه اعطاء پایه تشویقی به اعضاء هیأت علمی دانشگاه گیلان (1395/12/16) در نظر گرفته شده است. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/7/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که در ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 تکرار و تنفیذ شده: «دانشگا‌هها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند» و مستفاد از ماده یادشده این است که پیش‌بینی و تعیین شرایط لازم برای کسب پایه‌های تشویقی توسط اعضای هیأت علمی، از جمله صلاحیتهای هیأتهای امنای دانشگاهها است. ثانیاً: وظایف هیأت رئیسه دانشگاهها در بند «ج» ماده 10 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه شماره 684 مورخ 1389/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی در 12 مورد احصاء شده و در هیچ یک از موارد فوق، اختیاری دایر بر وضع مقرره درخصوص تعیین معیار برای اعطای پایه تشویقی ملاحظه نمی‌شود و آنچه که از وظایف هیأت رئیسه دانشگاهها مندرج در آیین‌نامه پیش‌گفته قابل استنتاج است، صرفاً فراهم کردن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأتهای امنای دانشگاهها است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس مصوبه مورخ 1395/12/16 هیأت امنای دانشگاه گیلان، آن گروه از اعضای هیأت علمی که در مجلاتی که در یک پنجم بالای  EF رشته گرایش قرار دارند، مقاله چاپ شده داشته باشند، علی‌الاطلاق و بدون قید زمان مستحق دریافت یک پایه تشویقی اعلام شده‌اند و این در حالی است که در بند 2 از نامه شماره 145310/2 مورخ 1397/8/21 مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان اعطای پایه تشویقی به چاپ مقاله در یک سال منتهی به سال بررسی پرونده‌ها منوط شده است و این امر به تحدید دایره شمول مصوبه هیأت امنا منجر می‌شود، بنابراین وضع مقرره مذکور خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط