ارایه پیش نویس «آیین نامه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب»

به دنبال ابلاغ «قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» و با عنایت به تکلیف مقرر در بخش اخیر ماده واحده قانون مذکور، وزارت نیرو پیش نویس آیین نامه مربوط را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» دولت می تواند با رعایت قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب، هرگونه مایملک مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب که از متولیان قبلی تامین و توزیع آب در اختیار و تصرف شرکت های آب و فاضلاب استانی قرار گرفته یا خواهد گرفت، اقدام به انتقال مالکیت اموال، تأسیسات و ماشین آلات آنها نماید.

وزارت نیرو به استناد ماده واحده فوق، پیشنهاد «آیین نامه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» را به دولت ارایه کرده است.

براساس آیین نامه مذکور، در صورتی که اموال و دارایی های مندرج در این آیین نامه از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی ایجاد شده باشد، شرکت آب و فاضلاب مسئولیت بازپرداخت اصل وام های موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور را به تناسب آن قسمت از اموال طرح که در اختیار شرکت قرار گرفته است، به کل طرح از طریق انعقاد قرارداد با وزارت امور اقتصادی و دارایی به عهده خواهد داشت.

همچنین بهای آن بخش از اموال و دارایی های مندرج در آیین نامه که به تشخیص و برآورد وزارت نیرو از محل منابع داخلی شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان ایجاد و یا خریداری گردیده و به شرکت های آب و فاضلاب واگذار می گردد، پس از تأیید مبلغ آن توسط وزیر نیرو با اقساط 10 ساله به شرکت های ذیربط بازپرداخت خواهد شد.

به موجب این آیین نامه، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به استناد قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب با درخواست شرکت های آب و فاضلاب کلیه اموال و دارایی های منتقل شده به استناد این آیین نامه را که به تأیید وزارت نیرو رسیده است، به نام شرکت های آب و فاضلاب ذیربط ثبت و نسبت به اصلاح و یا صدور اسناد مالکیت اقدام نمایند.

همچنین کلیه اموال و دارایی های انتقالی که از محل وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه به شرکت های آب و فاضلاب منتقل می گردد، با رعایت موازین شرعی و مقررات مربوط انجام خواهد شد.

گفتنی است، پیشنهاد یاد شده درحال حاضر مراحل بررسی و تصمیم گیری در کمیسیون لوایح دولت را سپری می کند.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها