مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند میانکار طرح جامع شهر کرمانشاه

شماره70840/300                                                                       1400/6/14

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ 1400/06/01 موضوع سند میانکار طرح جامع شهر کرمانشاه  در خصوص برآورد جمعیتی شهر در افق سال طرح (1415) و همچنین تعیین جهات و حدود کلی محدوده طرح جامع  مصوب مورخ 1400/02/30 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مورد بررسی قرار داد و ضمن امعان نظر به صورتجلسه مورخ 1400/05/17 کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1ـ جمعیت بر آورد شده در مطالعات سند مذکور برای سال  افق 1415 معادل با 1203000 مورد تأیید قرار گرفت.

2ـ بر همین اساس و بر مبنای مجموعه مطالعات صورت گرفته در ابعاد مختلف جهت تأمین نیاز  مسکونی و خدماتی جمعیت اضافه شونده و همچنین جبران کاستی‌های وضع موجود شهر کرمانشاه با حذف کلیه ظرفیتهای منبعث از توسعه درونزا اعم از اراضی بایر و ساخته نشده وضع موجود، افزایش نسبی تراکم متوسط ساختمانی شهر، لحاظ نرخ تخریب و نوسازی سالانه و ظرفیت ناشی از نوسازی بافت‌های ناکارآمد موجود شهر کرمانشاه در افق طرح نیاز به توسعه افقی در طیفی معادل 800 تا 1200 هکتار خواهد داشت.

3ـ با عنایت به بررسی مجموعه ظرفیت‌های بالقوه توسعه درپیرامون شهر و حذف بخشهای غیر قابل بارگذاری  اصلی ترین جهت توسعه شهر سمت غربی خواهد بود ضمن اینکه در دوسوی شمال غربی و شمال شرقی نیز ظرفیت‌های محدود توسعه با قید شرایطی قابل تحقق است. لذا بر اساس مطالعات مکانیابی صورت گرفته در این سند موارد زیر به عنوان ظرفیت‌های بالقوه توسعه و الحاق به محدوده جهت تدقیق در اسناد نهایی طرح جامع تأیید می‌گردد.

3ـ1ـ اراضی متخلل پیرامون اراضی 330 هکتاری اقدام ملی و امتداد محور سراب نیلوفر صرفاً در بخش جنوبی محور با اولویت اراضی منابع طبیعی، دولتی و همچنین مستثنیات با درجه مرغوبیت کم  در حدود 500 تا 600 هکتار.

3ـ2ـ اراضی به مساحت حدود  95 هکتار واقع در  شمال‌غرب  شهر ضلع غربی دانشگاه رازی

3ـ3ـ نظر به تداخل بخشی از محدوده فعلی و ساخت و ساز‌های موجود شهر در سمت شمال شرقی با محدوده منطقه حفاظت شده  و ضرورت رفع این تداخل از نظر این شورا  با الحاق اراضی با مساحت تقریبی 170 هکتاری در شمال شرق محدوده در شمال محور (کرمانشاه ـ بیستون) در صورت تدقیق محدوده منطقه حفاظت شده بیستون و رفع تداخل آن با محدوده شهرتوسط شورای عالی محیط زیست و همچنین عدم اخلال در ضوابط زیست محیطی صنایع همجوار بر اساس (استعلام از شهرک‌های صنعتی) موافقت می‌گردد .

3ـ4ـ ساخت و ساز‌های خارج از محدوده و همچنین اراضی متخلخل حدفاصل محدوده شهرو محدوده منفصل کرناچی با مساحت تقریبی 130هکتار با تأکید بر تعیین تکلیف تأدیه حقوق قانونی مترتب بر ساخت و سازهای خارج از محدوده و همچنین عدم الحاق  حرایم کمی وکیفی رودخانه قره سو

4ـ همچنین اراضی مربوط به پادگان سروران ارتش به مساحت 240 هکتار غرب شهر و با توجه به اذعان نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر صدور مجوزات قانونی لازم جهت  انتقال آن از سوی ستاد کل نیروهای مسلح نیز به عنوان ظرفیت توسعه درونی مدنظر قرار گیرد.

5 ـ اراضی مثلث شکل واقع در حدفاصل فرودگاه و پالایشگاه  بدلیل تعدد منابع  آب شرب شهر در آنها و همچنین تداخل با حریم کمی وکیفی رودخانه قره سو قابلیت بارگذاری و توسعه شهر در آتی را نخواهند داشت  لذا مقرر می‌گردد تمهیدات حفاظت حداکثری در این اراضی در قالب خروج از محدوده شهر و یا تثبیت و تعیین کاربری‌های حفاظتی متناسب در مرحله تدقیق خط محدوده شهر مدنظر مراجع تصویب استانی قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستورانعکاس و اقدام اعلام می‌شود.دستور فرمایید در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب توسعه و عمران مصوب هیات محترم وزیران سند مذکور با اعمال اصلاحات به شرح فوق جهت طی فرآیند ابلاغ حداکثر ظرف مدت 2 ماه به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف