رأی شماره 2191 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2620 مورخ 1397/9/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اطلاق بخشنامه شماره 97/181407 مورخ 1397/5/20 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد»

تاریخ دادنامه : 1400/7/27       شماره دادنامه: 2191      شماره پرونده : 9903200

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مواد مهندسی مکرر با وکالت آقای مصطفی گلپور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 2620 ـ 1398/9/5 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: 1ـ با شکایت آقای مصطفی گلپور به و کالت از شرکت مواد مهندسی مکرر و به موجب دادنامه شماره 2620 ـ 1398/9/5، بخشنامه شماره 97/181407 ـ 1397/5/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند 9 بخشنامه شماره 97/172104 ـ 1397/5/20 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابطال شد.

 2ـ متعاقباً آقای مصطفی گلپور به وکالت از شرکت مواد مهندسی مکرر به موجب نامه مورخ 1399/11/1 ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

" بانک مـرکزی بـرخلاف حکم دادنامـه شماره 2620 ـ 1398/9/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 97/181407 ـ 1397/5/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به موارد پیش از صدور رأی مذکور اجرا و مابه التفاوت نرخ ارز را دریافت می‌کند، لذا اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه فوق‌الذکر از زمان تصویب مورد تقاضا است. "

 3ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیأت در دستورکار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/7/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 2620 مورخ 1398/9/5 اطلاق بخشنامه شماره 97/181407 مورخ 1397/5/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل مغایرت با ماده 4 قانون مدنی و خارج از حدود اختیار بودن بخشنامه مزبور ابطال کرده است. با توجه به اینکه بخشنامه مذکور در زمان حاکمیت خود موجب تضییع حقوق اشخاص شده است، مستند به قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی مصوب سال 1393 با اعمال حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آن و تسری اثر ابطال اطلاق بخشنامه فوق‌الاشاره به زمان صدور آن موافقت شد و اطلاق بخشنامه شماره 97/181407 ـ 1397/5/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط