تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/08 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی" طی نامه شماره 127702 مورخ 1400/10/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 8/10/1400 به پیشنهاد شماره 287-2/20 مورخ 26/4/1400 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین­دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه­گذاری مردمی موضوع تصویب­نامه شماره 138474/ت57038هـ مورخ 29/10/1398 به شرح زیر اصلاح می­شود:

الف- ماده (1) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

1- قانون: قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفتخام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی - مصوب 1398- و اصلاح بعدی آن – مصوب 1400-.

2- طرح: طرحهای ایجاد تأسیسات پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان و همچنین تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشـگاهی موضوع بند (الف) ماده (1) قانون و طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش موضوع بند (5) این ماده.

3- مجوز: مجوز موضوع بند (ب) ماده (1) قانون.

4- شرکت مجری طرح: شرکت موضوع بند (پ) ماده (1) قانون و شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش موضوع بند (6) این ماده.

5- طرح تکمیل زنجیره ارزش: طرحهای ایجاد صنایع اولویت‌دار تکمیل زنجیره ارزش موضوع بند (ج) ماده (1) قانون.

6- شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش: شخصیت حقوقی و دارای مجوز اجرای طرح تکمیل زنجیره ارزش موضوع بند (چ) ماده (1) قانون.

7- تنفس خوراک: اعطای خوراک موضوع بند (ت) ماده (1) قانون.

8- میزان سرمایهگذاری ارزشگذاریشده: برآورد میزان سرمایه‌گذاری هر طرح مطابق بند (ث) ماده (1) قانون که به صورت ارزی و با تبدیل بخش ریالی به ارز بر مبنای نرخ روز مورد تأييد بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران در مجوز درج می‌شود.

9- وزارت نفت: وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی حسب مورد.

10- بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر بورس­های تحت نظارت آن سازمان.

11- صندوق: صندوق توسعه ملی.

12- پتروپالایشگاه: واحدهای پالایشگاهی دارای زنجیره­های پتروشیمیایی براساس خوراک­های هیدروکربنی تولیدشده در بخش پالایشگاهی.

13- پالایشگاه­های موجود: پالایشگاه­های آبادان، اصفهان، تهران، تبریز، شازند اراک، کرمانشاه، بندرعباس، لاوان، شیراز و ستاره خلیج­فارس.

14- ساحل: نواری در خشکی تا فاصله (20) کیلومتری از دریا.

ب- در ماده (3)، عبارت "کتباً به پالایشگاه­های موجود" به عبارت "کتباً به پالایشگاه / پتروپالایشگاه/ پتروشیمی­های موجود" اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره­های (2)، (3) و (4) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) تلقی می­شود:

تبصره 2- وزارت نفت مکلف است ظرف (30) روز از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه، نسبت به اعلام سازوکار ارسال تقاضا، برای متقاضیان اجرای طرح­های تکمیل زنجیره ارزش در تارنمای وزارت نفت و همچنین دعوت از شرکت‌های پتروشیمی که دارای مجوز تخصیص خوراک پروپان یا بوتان در سواحل هستند، اقدام نماید.

تبصره 3- طرح‌هاي احداث پتروشيمي با خوراك پروپان يا بوتان صرفاً شامل طرح‌هايي خواهد بود كه خوراك خود را به ‌طور مستقیم از وزارت نفت یا با یک واسطه از آن وزارت دریافت می‌نمایند.

تبصره 4- متقاضیان خوراک پروپان يا بوتان باید برداشت هم‌زمان پروپان و بوتان به نسبت مورد تأييد وزارت نفت را در طرح‌های خود پیش‌بینی ‌نمایند.

پ- در ماده (5)، عبارت "پالایشگاه/پتروپالایشگاه، حدود برآورد سرمایه­گذاری برای هر بشکه نفت خام / میعانات" به عبارت "پالایشگاه / پتروپالایشگاه/ پتروشیمی، حدود برآورد سرمایه­گذاری به ازای هر واحد خوراک" اصلاح می­شود.

ت- در ماده (8)، عبارت "پالایشگاه/ پتروپالایشگاه" قبل از عبارت "موضوع قانون" الحاق می­شود.

ث- بند (1) ماده (11) به شرح زیر اصلاح می­شود:

1- کمیت، کیفیت، مدت تعهد تأمین خوراک پالایشگاه / پتروپالایشگاه برای (20) سال و برای طرح­های پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان برای (12) سال و نیز محل تحویل خوراک.

ج- متن زیر به عنوان بند (3) به ماده (12) الحاق می­شود:

3- مجوز پیش فروش تا سقف پنجاه درصد (50%) فرآورده‌ها معادل حداکثر پنجاه درصد (50%) میزان سرمایهگذاری ارزشگذاری شده به شرکتهای خارجی در قبال تأمین مالی خارجی (فاینانس) یا تأمین تجهیزات با فناوری پیچیده به تشخیص وزارت نفت.

چ- در بند (1) ماده (13)، عبارت "یک­سال" به عبارت "دو سال" اصلاح و عبارت "(در نوبت)" حذف و در بند (4) ماده مذکور، عبارت "برنامه زمان­بندی" قبل از عبارت "مجوز صادرشده" الحاق می­شود.

ح- در ماده (15)، عبارت "بیش از سقف دو میلیون بشکه در روز" به عبارت "برای طرح‌های پالایشگاه/پتروپالایشگاه بیش از سقف دو میلیون بشکه در روز و براي طرح‌هاي احداث پتروشيمي با خوراك پروپان یا بوتان بيش از سقف هشت میلیون تن در سال" اصلاح و تبصره ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره- درصورتی که مجموع ظرفیت درخواستی متقاضیان واجد شرایط احداث طرح‌هاي پالايشگاه/پتروپالايشگاه از دو میلیون بشکه در روز یا احداث طرح‌هاي پتروشيمي با خوراك پروپان يا بوتان از هشت میلیون تن در سال بیشتر شود، علاوه بر اعمال اولویتهای مذکور در این ماده، وزارت نفت همچنین مجاز است به منظور بهرهمندی تعداد بیشتری از متقاضیان از تسهیلات مذکور در قانون، با رعایت بازدهی اقتصادی طرحها، سقف ظرفیت خوراک نفت خام، میعانات گازی، پروپان یا بوتان مربوط به هر طرح را به نسبت میزان خوراک در دسترس محدود کند.

خ- در تبصره (1) ماده (17)، عبارت "و نیز سهامداران طرح­های تکمیل زنجیره ارزش" قبل از عبارت "نخواهد شد" الحاق می­شود.

د- در جزء (ب) بند (1) ماده (20)، عبارت "پالایشگاه / پتروپالایشگاه" حذف می­شود.

ذ- مواد (22)، (23)، (24)، (25)، (26) و (27) به شرح زیر اصلاح می­شوند:

ماده 22- شرکت مجری طرح باید حداقل پانزده درصد (15%) از منابع لازم برای اجرای طرح را متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح و مراحل تأمین مالی، از طریق آورده خود تأمین کند. ارایه مستندات مربوط به بورس جهت دریافت مجوز انتشار اوراق موضوع ماده (20) این آییننامه الزامی است.

ماده23- سهامداران شرکت مجری طرح موظفند حداکثر دوسال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل سی درصد (30%) از سهام شرکت مجری طرح از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایهگذاری پروژه در چهارچوب قوانین مربوط یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند و تمام منابع حاصل از این واگذاری باید صرفاً در اجرای طرح مذکور هزینه شود. در غیر این صورت وزارت نفت مکلف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آنها اقدام کند.

تبصره 1- آن دسته از دارايي­هايي كه تأمين مالي آنها از طريق صندوق سرمايه­گذاري پـروژه جهـت عرضه بـه عمـوم مردم صورت مي­گيرد، از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف هستند.

تبصره 2- شرکت مجری طرح می‌تواند تنها یک مرتبه و در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به پذیره‌نویسی بدون حضور متعهد پذیره‌نویس اقدام کند. همچنین شرکت‌ها و نهادهای غیرمالی مورد تأیید این سازمان یا مشارکتی از آنها می‌توانند به عنوان متعهد پذیره‌نویسی ایفای نقش کنند.

تبصره 3- در صورتي كه پس از سه مرحله عرضه سهام به ترتيب مورد قبول بورس، بدون قصور يا تقصير شركت مجري طرح، خريدار براي سي درصد (30%) سهام عرضه شده يافت نشود، شركت ذي­ربط مشمول ابطال مجوز خوراك نخواهد شد.

تبصره 4- نقل و انتقال سهام و دارايي­هاي شركت ناشر به صندوق سرمايه­گذاري پروژه و همچنين نقل و انتقال دارايي­هاي صندوق سرمايه­گذاري پروژه به شركت ناشر پس از اتمام پروژه و انحلال صندوق سرمايه­گذاري پروژه (تبديل واحدهاي صندوق به سهام، در زمان انحلال شركت پروژه) به عنوان انتقال سهام و دارايي­هاي موضوع تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (143) قانون ماليات­هاي مستقيم محسوب نمي­شود.

تبصره 5- شرکت مجری طرح برای تمامی اقدامات مربوط به انتشار و فروش سهام در تمامی تابلوهای بورس‌های اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس مشمول مقررات مالیاتی موضوع مواد (48)، (143) و (143) مکرر قانون مالیات­های مستقیم در خصوص افزایش سرمایه‌های بعدی خواهد بود.

تبصره 6- واگذاري موضوع اين ماده، شامل طرح­هاي بهينه سازي و ارتقاي كميت و كيفيت فرآورده­هاي پالايشگاه­هاي موجود نخواهد بود.

ماده 24- دوره تنفس خوراک از زمان شروع تولید طرح با حداقل هشتاد درصد (80%) ظرفیت تولید محصولات مذکور در مجوز طرح آغاز خواهد شد. در صورتی که شرکت مجری طرح، طرح را در گام ‌(فاز)های مختلف با رعایت شروط این قانون در مورد هر گام  طراحی کرده باشد، پس از تأیید وزارت نفت در مورد بهره‌برداری از هر گام (فاز) با هشتاد درصد (80%) ظرفیت تولید محصولات آن گام (فاز) می‌تواند تنفس خوراک متناسب با همان گام (فاز) را دریافت کند. سایر شروط بند (ح) ماده (3) قانون نیز در این خصوص برقرار است.

ماده 25- وزارت نفت به درخواست شرکت مجری طرح، پیش از آغاز بهرهبرداری از هر طرح/ گام(فاز) هر طرح، مراتب را جهت طی فرآیند لازم برای عقد قرارداد با شرکت مجری طرح، به صندوق و بانک عامل پذیرفته­شده توسط صندوق اعلام میکند. بانک عامل در سقف مصوب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به میزان سرمایهگذاری ارزشگذاری شده اعلامی وزارت نفت در مجوز هر طرح، در قبال ترهین طرح به بهره‌برداری رسیده، محصولات تولیدی آن و سایر وثایق به تشخیص بانک عامل، تسهیلات تنفس خوراک هر طرح/ هر گام (فاز) طرح را در اختیار شرکت مجری طرح قرار میدهد. پرداخت تسهیلات از سوی صندوق/ بانک عامل پس از اعلام وزارت نفت مبنی بر تحقق ماده (24) این آییننامه صورت می‌پذیرد. پرداخت تسهیلات تنفس خوراک، مطابق مقررات صندوق صورت میگیرد.

ماده 26- پس از تصویب پرداخت تسهیلات تنفس خوراک هر طرح/ هر فاز طرح توسط صندوق و تعیین بانک عامل و عقد و نفوذ قرارداد با ذینفع، مراتب به وزارت نفت اعلام میشود. در دوره تنفس، وزارت نفت صورتحساب ارزش خوراک تحویلی به پالایشگاه/ پتروپالایشگاه/پتروشیمی/ تأمین‌کننده خوراک موضوع ماده (35) این آیین‌نامه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میکند، طی (10) روز پس از دریافت صورتحساب وجه معادل سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران از هر صورتحساب در دوره تنفس خوراک، ابتدا در صورت تکافوی سی و پنج درصد (35%) از سهم دریافتی ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز، توسط بانک مرکزی از حساب صندوق کسر و به حساب دولت و شرکت ملی نفت ایران (با اولویت پرداخت سهم شرکت ملی نفت ایران) واریز و در صورت عدم تکافو، بابت تسویه بدهی آنها به صندوق توسعه ملی استفاده می شود. هیچ یک از نهادها یا شرکت‌های دولتی و حاکمیتی حق ندارد شرکت مالک طرح را به پرداخت بخشی از هزینه خوراک در دوره تنفس خوراک ملزم و در ازای آن، طول دوره تنفس خوراک را طولانی‌تر کند. مقررات مربوط به تسویه حساب خوراک نفت خام و میعانات گازی در سایر قوانین، در مورد طرح های موضوع این قانون از پایان دوره تنفس خوراک قابل اجرا خواهد بود.

ماده 27- خوراک تحویلی به واحدهای موضوع قانون، از نظـر قواعـد مـالی در حکم صادرات نفت خام و میعانـات گـازی اسـت و تـنفس خـوراک بـرای اجرای این قانون از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی تا سقف سی و پنج درصد (35%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود. تسویه حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آنها در طی سنوات آتی خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجوه دریافتی را به عنوان وصولی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی لحاظ و سهم ذینفعان را مطابق قانون پرداخت میکند.

تبصره- دستورالعمل حسابداری مواد (26) و (27) این آیین­نامه توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می­شود.

ر- در ماده (28)، عبارت "دوره تنفس از پالایشگاه / پتروپالایشگاه" به عبارت "دوره تنفس از طرح­های" و عبارت­های "پالایشگاه / پتروپالایشگاه" در ماده مذکور و تبصره آن به واژه "طرح" اصلاح می­شوند.

ز- متن زیر به عنوان ماده (35) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می­شود:

ماده 35- طرحهای تکمیل زنجیره ارزش با رعایت مقررات مندرج در این قانون و پس از تأیید وزارت نفت در مورد میزان سرمایه‌گذاری انجام­شده در آنها مشمول دریافت تنفس خوراک می‌شوند. شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش، باید موضوع تنفس خوراک را با ارجاع به مجوز دریافتی از وزارت نفت در قرارداد تأمین خوراک با شرکت تأمین‌کننده آن لحاظ کند. قرارداد خوراک منعقده فی­مابین دو شرکت تا پایان دوره تنفس خوراک باید با تأیید وزارت نفت باشد .در این صورت شرکت‌های تابع وزارت نفت معادل مبلغ تنفس خوراک را از دریافت هزینه خوراک شرکت تأمین‌کننده کسر می‌کنند. شرکت مجری طرح‌ تکمیل زنجیره ارزش موظف است پس از اتمام دوره تنفس خوراک نسبت به پرداخت اقساط مربوط به حساب صندوق توسعه ملی مطابق شرایط این قانون اقدام نماید.

ژ- مواد (36) و (40) که با توجه به اصلاح موضوع بند (ز) فوق به عنوان مواد (37) و (41) می­باشند، به شرح زیر اصلاح می­شوند:

ماده 37- قیمت نفت خام / میعانات گازی خوراک طرحهای موضوع قانون، طبق بندهای (ت) و (ث) ماده (4) قانون و قيمت میانگین ماهانه پروپان و بوتان خوراك طرح‌هاي موضوع قانون بر اساس قيمت‌هاي صادراتي تحویل روی کشتی (فوب) خليج فارس شركت‌هاي تابع وزارت نفت تعیین و دریافت می‌شود.

ماده 41- مجوزهایی که توسط وزارت نفت بر پایه این آییننامه صادر میشود، نباید موجب تضییع حقوق اشخاصی شود که تاکنون از این وزارتخانه مجوز تخصیص خوراك براي احداث پالايشگاه / پتروپالايشگاه/ تأسيسات پتروشيمي با خوراك پروپان یا بوتان دریافت کردهاند.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف