آیین نامه اجرایی جزء 3-2 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی جزء 3-2 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/03 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی جزء 3-2 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 138887 مورخ 1400/11/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف