رأی شماره 2 ـ 3328 هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح دادنامه شماره 3328 مورخ 1398/11/29 هيأت عمومی

تاریخ دادنامه: 1400/6/14   شماره دادنامه: 2ـ 3328   شماره پرونده : 979/98

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 3328 ـ 1398/11/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100ـ 1394/4/8 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 وزیر نیرو را خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این هیأت به موجب دادنامه شماره 3328 ـ 1398/11/29 رأی به ابطال مقررات مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می‌شود.

 

رأی اصلاحی هیأت عمومی

در دادنامه شماره 3328 ـ 1398/11/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «...که همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون یاد شده را دربر می‌گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، جمله مذکور از متن دادنامه شماره 3328 ـ 1398/11/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط