مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تنظیم و تنسیق پیشنهادات استانی برای تأمین اراضی مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن

شماره119705/300                                                                     1400/9/16

مدیران کل محترم راه و شهرسازی کلیه استانها

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1400/8/24 خود و پیرو بررسی مواردی از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های کشور در ارتباط با تأمین اراضی مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن در شهرهای کشور، جهت هماهنگی و تنسیق امور در پیشنهاد الحاق اراضی جهت اختصاص به امر مسکن در اجرای قانون جهش تولید مسکن، مقرر نمود:

ادارات کل راه و شهرسازی کلیه استان‌ها، طرح‌های پیشنهادی مربوط به الحاق اراضی به محدوده شهرها (درمقیاس بزرگ‌تر از محله) را با استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور ذیصلاح (ترجیحا مشاوران تهیه‌کننده طرح‌های جامع و تفصیلی شهر) تهیه و در خلال طرح پیشنهادی، با توجه به موارد مصرح در قانون جهش تولید مسکن، ضمن تبیین ظرفیت‌های مسکونی قابل احداث در :

الف  بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی واقع در محدوده شهرها،

ب   اراضی با مالکیت دولتی واقع در محدوده شهرها،

پ   اراضی مازاد بر نیاز در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان هاو نهادهای دولتی، واقع در محدوده مصوب شهرها،

ت  اراضی تحت تملک تعاونی‌های مسکن واقع در محدوده که تاکنون بارگذاری نشده‌اند،

  نیاز مازاد بر موارد مذکور را در قالب الحاق اراضی مستعد و مناسب با مالکیت دولتی در بلافصل محدوده شهر تأمین نمایند .

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف