مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر چابهار

شماره116554/300                                                                     1400/9/10

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1400/8/24 موضوع «مغایرت اساسی طرح جامع شهر چابهار ـ الحاق حدود 36 هکتار اراضی واقع در شرق شهربه محدوده» مصوب جلسه مورخ 1399/8/26 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را با توجه به  صورتجلسه مورخ  1400/6/3 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق اراضی مذکور با کاربری مسکونی با تأمین خدمات جهت تأمین اراضی طرح اقدام ملی مسکن، مقرر نمود طرح تفکیکی اراضی مذکور در چارچوب زیر به تأیید کمیسیون ماده پنج برسد :

1ـ عدم الحاق سطوح مربوط به بستر و حریم معبر مواصلاتی به ایرانشهر و همچنین پایانه وضع موجود .

2ـ حذف دسترسی سواره اراضی الحاقی از معبر ایرانشهر ـ چابهار و تأمین دسترسی به سایت از سایر جبهه‌ها به جز شمال .

3ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ حریم و بستر آبراهه‌ها و مسیل‌های متداخل با اراضی براساس اعلام نظر شرکت آب منطقه‌ای .

4ـ تأمین سطوح و سرانه‌های خدماتی مورد نیاز حداقل به میزان سرانه‌های خدماتی طرح جامع مصوب چابهار.

ضمنا شورای عالی مقرر نمود مابقی نیاز اراضی موضوع قانون جهش تولید مسکن،  با استفاده از ظرفیت اراضی داخل محدوده شهر چابهار،  شهر جدید تیس و همچنین در طرح ویژه در دست تهیه " ساماندهی سکونتگاه‌های روستایی کمپ تا رمین "  تأمین شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستورانعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف