آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/12/15 هيأت وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" طی نامه شماره 165442 مورخ 1400/12/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف