تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به بند 8 ماده 1 آیین نامه اجرایی جزء 1 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عبارتی به بند 8 ماده 1 آیین نامه اجرایی جزء 1 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/12/22 هيأت وزیران درخصوص "الحاق عبارتی به بند 8 ماده 1 آیین نامه اجرایی جزء 1 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 171346 مورخ 1400/12/25 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف