تصویبنامه درخصوص اصلاح بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ض و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره 60468 مورخ 1400/06/13

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ض و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره 60468 مورخ 1400/06/13 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/12/22 هیات وزیران درخصوص "اصلاح بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ض و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره 60468 مورخ 1400/06/13" طی نامه شماره 170039 در تاریخ 1400/12/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف