مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بابک

شماره144514/300                                                                   1400/10/25

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1400/10/6 مصوبه مورخ 1400/5/4 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان با موضوع «الحاق 82 هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر شهر بابک (جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن)» را مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ 1400/9/17 کمیته فنی 1 و موافقت با الحاق مذکور مقرر نمود:

طرح تفکیکی اراضی 82 هکتاری با ظرفیت واحدپذیری 4000 واحد مسکونی (براساس تراکم ساختمانی 165 درصد (3 طبقه با سطح اشغال 55 درصد ـ مطابق مصوبه استانی) و تأمین سرانه خدماتی براساس جمعیت‌پذیری طرح و مطابق با مصوبه تدقیق سرانه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و به تأیید کمیسیون ماده پنج برسد.

همچنین با عنایت به وجود اراضی بارگذاری نشده در داخل محدوده و عدم امکان توسعه افقی بیشتر شهر، اجرای تکالیف مصرح در تبصره ذیل ماده12 قانون جهش تولیدمسکن از طریق بازپس‌گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد اقدام در آنها صورت نگرفته در کنار استفاده از ظرفیت بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی مورد تأکید می‌باشد.

دستور فرمائید در اجرای ماده 42 آیین‌نامه «نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران...» خط محدوده شهر با اعمال الحاق مذکور جهت طی فرآیند ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف