رأی شماره 3271 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 9909970905811959ـ 1399/12/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که درخصوص بند 9 دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال 1392 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده است، موافقت شد.»

خ دادنامه: 17 /1400/12   شماره دادنامه: 3271     شماره پرونده: 0002201

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل دستگرد

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 1959 ـ 1399/12/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: 1ـ با شکایت آقای اسماعیل دستگرد به موجب دادنامه شماره 1959ـ 1399/12/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 9 دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال 1392 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابطال شده است.

 2ـ متعاقباً آقای اسماعیل دستگرد به موجب لایحه‌ای ابطال بند 9 دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال 1392 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

" در سال 1395 در دانشگاه صدا و سیما از پایان نامه کارشناسی ارشد خود دفاع کرده و با عنایت به اینکه رأی مورد اشاره اواخر سال 1399 صادر شده بدین جهت نتوانسته ام مدرک خود را از دانشگاه یاد شده دریافت کنم و حق بنده در استفاده از مزایای مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد تضییع شده است. از این رو تقاضای تسری اثر رأی هیأت عمومی از زمان تصویب مصوبه را دارم. "

3ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدواً به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری، ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار می‌گیرد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/17 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره 9909970905811959-1399/12/19 حکم به ابطال بند 9 دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال 1392 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1400/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393، با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 9909970905811959- 1399/12/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند. در نتیجه بند 9 دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال 1392 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط