تصویبنامه درخصوص شوراها و نهادهای تصمیم گیر کشور بر اساس وابستگی دستگاهی

تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص شوراها و نهادهای تصمیم گیر کشور بر اساس وابستگی دستگاهی ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص شوراها و نهادهای تصمیم گیر کشور بر اساس وابستگی دستگاهی طی نامه شماره 14639 مورخ 1401/03/02 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف