تصویبنامه درخصوص الحاق متنی به عنوان تبصره به بند الف ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق متنی به عنوان تبصره به بند الف ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/02/25 هیات وزیران درخصوص "الحاق متنی به عنوان تبصره به بند الف ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" طی نامه شماره 35381 در تاریخ 1401/03/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف