تصویبنامه درخصوص قیمت نقدی نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی در سال 1398

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص قیمت نقدی نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی در سال 1398 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/03/16 هیات وزیران درخصوص "قیمت نقدی نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی در سال 1398" طی نامه شماره 45272 در تاریخ 1401/03/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 16/3/1401 به پیشنهاد کارگروه موضوع جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- و به استناد جزء یادشده تصویب کرد:

1- قيمت نقدي نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به پالايشگاه‏هاي داخلي در سال 1398 معادل مبلغ یک میلیون و ششصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و چهل و یک (941ر653ر1) ريال به ازاي هر بشكه تعيين می­شود.

2- سهم شركت ملي نفت ايران از محل نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به پالايشگاه‏هاي داخلي در سال 1398 معادل مبلغ دویست و سی و نه هزار و هشتصد و بیست و دو (822ر239) ريال به ازاي هر بشكه و براي كل سال معادل مبلغ یکصد و هشتاد و شش هزار و نهصد و هفتاد و چهار ميليارد (000ر000ر000ر974ر186) ريال تعيين می­شود.

3- رقم قابل واريز به خزانه­داري كل كشور از محل نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به پالايشگاه‏هاي داخلي در سال 1398 معادل مبلغ یک میلیون و یکصد و دو هزار و پانصد و دو ميليارد (000ر000ر000ر502ر102ر1) ريال تعيين می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف