مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خاش ـ الحاق اراضی به محدوده شهر جهت قانون جهش تولید مسکن

شماره22965/300                                                                      1401/2/20

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/1/22 خود، مصوبه مورخ 1400/09/28 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان در زمینه الحاق اراضی دولتی به محدوده شهرخاش (برای اجرایی نمودن قانون جهش تولید مسکن) را مورد بررسی قرار داد و با توجه به سهمیه ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن طرح نهضت ملی مسکن طی4 سال آتی و وسعت اراضی مورد نیاز برای تحقق این سهمیه، ضمن تأکید برضرورت استفاده از اراضی دولتی و بایر داخل محدوده برای تأمین سهمیه مذکور و با عنایت به صورتجلسه مورخ 1400/12/22 کمیته فنی شماره یک، درخصوص الحاق 233 هکتار به محدوده شهر خاش (شامل الحاق دو قطعه اراضی در سمت جنوب شهر طرفین محور خاش سراوان: قطعه شرقی به مساحت 140 هکتار و قطعه غربی به مساحت 93 هکتار) به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

1ـ قطعه شرقی محور سراوان خاش (به مساحت 140 هکتار):

  با توجه به تداخل وسیع اراضی این محدوده با حرایم مسیل و رودخانه و اراضی زراعی و باغی و همچنین عدم تعیین تکلیف در خصوص سکونتگاه‌های روستایی (دارای کد آبادی) واقع در محدوده این اراضی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، و همچنین تداخل  با حریم و حاشیه قانونی بزرگراه سراوان خاش با الحاق این اراضی مخالفت و مقرر گردید با عنایت به اینکه تجدید نظر طرح جامع در دست تهیه است موضوع با انجام بررسی‌های دقیق‌تر، پس از تعیین تکلیف سکونتگاه روستایی متداخل با اراضی در قالب طرح مذکور تعیین تکلیف شود.

2ـ قطعه غربی محور سراوان خاش (به مساحت 93 هکتار)  

با عنایت به مجاورت اراضی مورد نظر با پایانه حمل بار سراوان مقرر گردید  به جهت پاسخگوئی به نیاز زمین قانون جهش تولید مسکن مقرر گردید با بررسی اداره کل راه و شهرسازی استان صرفا اراضی در حد40 تا50 هکتار از بخش شمالی و بصورت متصل در حداکثر فاصله با پایانه مذکور به محدوده شهر ملحق و طرح تفصیلی اراضی با واحدپذیری50 واحد در هکتار و تأمین سرانه کاربری‌های خدماتی (درمقیاس محله تا شهری)  مطابق مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری، به تائید کمیسیون ماده 5 برسد. همچنین رعایت حریم و حاشیه قانونی محور خاش سراوان در کنار سایر ملاحظات مورد نیاز جهت عدم اخلال ترافیکی در محور مذکور مطابق اعلام نظر اداره کل راهداری استان ضروری خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف