مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سمنان الحاق اراضی به محدوده شهر جهت قانون جهش تولید مسکن

شماره25669/300                                                                       1401/2/25

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/2/5 خود، مصوبات  جلسات مورخ 1400/8/29 و 1400/10/18 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان با موضوعات « الحاق اراضی به مساحت 14/4 هکتار به محدوده شهر سمنان جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن» در 2 قطعه شامل: اراضی 12/6 هکتاری با مالکیت دولتی واقع در غرب شهر و جنوب شهرک روزیه درحدفاصل کمربندی امام رضا(ع) و رودخانه گلرودبار و اراضی 1/8 هکتاری متعلق به شهرداری در مجاورت بلافصل اراضی بند فوق را در اجرای قانون جهش تولید مسکن مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورتجلسه 1401/1/17 کمیته فنی شماره یک  به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1ـ با الحاق اراضی12/6 هکتاری دولتی واقع در غرب شهر و جنوب شهرک روزیه و حدفاصل کمربندی و رودخانه گلرودبار  مطابق با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت گردید.

2ـ با الحاق اراضی 1/8 هکتاری متعلق به شهرداری واقع در مجاورت بلافصل اراضی بند فوق (حدفاصل کمربندی و اراضی 12/6 هکتاری) با  توجه به مکاتبه شماره  1/00/26557 مورخ 1400/11/02 اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان  مبنی بر عدم  شمول "قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکن...  " بر اراضی مذکور و نامه شماره 1400/1/11727 مورخ 1400/12/12/ص سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر عدم ضرورت طرح موضوع در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری به دلیل منابع ملی بودن آنها موافقت گردید.

3ـ مقرر گردید طرح تفکیکی مجموع  اراضی الحاقی فوق به مساحت 14/4 هکتار با ظرفیت احداث850 تا 900 واحد مسکونی و با تأمین سطوح و سرانه‌های خدمات هفتگانه پشتیبان سکونت مورد نیاز ساکنان به تصویب کمیسیون ماده 5 برسد.

4ـ بدلیل رعایت ملاحظات پدافندی و حفظ عملکرد کمربندی امام رضا(ع)، رعایت حریم 138 متری کمربندی و عدم هرگونه بارگذاری در آن مورد تأکید خواهد بود.

5 ـ ایجاد و اتصال هر نوع دسترسی همسطح به کمربندی امام رضا  تحت هر شرایطی ممنوع خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده42 آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور دستور فرمایید  نقشه محدوده شهر پس از اعمال الحاق مذکور، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحویل شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف