بخشنامه موضوع ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند های الف، ب، ج، د، ه، و، ط، ک و ل تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند های الف، ب، ج، د، ه، و، ط، ک و ل تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند های الف، ب، ج، د، ه، و، ط، ک و ل تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور طی نامه شماره 200/1401/21 مورخ 1401/05/04 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف