مصوبه شورای عالی معادن موضوع نحوه تعیین تعرفه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن به هنگام تمدید پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه های 1، 2 و 3 در سال 1400 (موضوع تبصره ذیل بند 4 مصوبه مورخ 1400/03/25 شورای عالی معادن)

مصوبه شورای عالی معادن موضوع نحوه تعیین تعرفه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن به هنگام تمدید پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه های 1، 2 و 3 در سال 1400 (موضوع تبصره ذیل بند 4 مصوبه مورخ 1400/03/25 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/94447 مورخ 1400/04/05)) ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی معادن موضوع نحوه تعیین تعرفه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن به هنگام تمدید پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه های 1، 2 و 3 در سال 1400 (موضوع تبصره ذیل بند 4 مصوبه مورخ 1400/03/25 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/94447 مورخ 1400/04/05)) طی نامه شماره 60/121038 مورخ 1401/05/15 توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف