بخشنامه موضوع تبیین مفاد بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می یابد

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تبیین مفاد بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می یابد ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع "تبیین مفاد بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می یابد" طی نامه شماره 200/1401/32 مورخ 1401/06/10 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف