مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع نیشابور الحاق اراضی دولتی در اجرای قانون جهش تولید مسکن

شماره45687/300                                                     1401/3/28

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/2/19 خود، مصوبه مورخ 1401/3/27 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در خصوص «الحاق 14 هکتار اراضی به محدوده شهر نیشابور در راستای قانون جهش تولید مسکن» را با توجه به صورتجلسه مورخ 1401/2/17 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و ضمن موافقت با الحاق مذکور مقرر نمود:

1ـ طرح تفکیکی اراضی 14 هکتاری با ظرفیت 1500 ـ 1400 واحد مسکونی (براساس تراکم متوسط 100 واحد در هکتار ـ مطابق درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان) و تأمین سرانه‌های خدماتی مقیاس محله و مطابق با مصوبه مورخ 1389/3/10 شورای عالی در خصوص تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها تهیه و به تأیید کمیسیون ماده پنج شهر نیشابور برسد.

2ـ با عنایت به مجاورت با منابع تأمین آب شهر نیشابور مقرر شد ضمن استعلام مجدد از آب منطقه‌ای استان در خصوص حرایم مسیل، قنوات، چاه‌ها و آبراهه‌های متداخل با عرصه الحاقی، تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از کاهش کیفیت منابع آب شرب در نتیجه نفوذ فاضلاب مبنای عمل قرار گیرد.

3ـ تأکید می‌شود با توجه به وقوع عرصه تغذیه‌کننده سفره آب زیرزمینی و چاه‌های تأمین‌کننده آب شرب درسمت شمالی شهر و همچنین مجاورت با عرصه فرونشستی نیشابور، الحاق این اراضی حد نهایی توسعه شهر درسمت شمال بوده و هرگونه توسعه جدید در سمت شمال شهر فاقد توجیه کارشناسی و دارای تبعات زیان‌بار در آتیه خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دراجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی طرحها و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری دستور فرمایید نقشه محدوده شهر با الحاق اراضی مذکور جهت ابلاغ به مراجع ذیربط در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف