مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مجموعه شهری اردبیل

شماره82499/300                                                1401/5/26

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/5/10خود طرح مجموعه شهری اردبیل را پیرو صورتجلسه مورخ 1400/3/22 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل و صورتجلسه مورخ 1401/3/11 کمیته فنی شماره پنج (‌کمیته فنی طرح‌های فرادست) مورد بررسی قرار داد و با عنایت به مباحث مطرح شده در جلسه، مقرر نمود اسناد و خروجی‌های نهایی طرح در انطباق با صورتجلسه کمیته فنی طرح‌های فرادست کنترل شده و نظر کمیته فنی یادشده به عنوان  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تلقی و مبنای اقدامات بعدی قرارگیرد. 

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف