مصوبه شورای عالي شهرسازی و معماری ايران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصيلی با طرح جامع شهر اردبيل موضوع الحاق اراضی 25 هکتاری به محدوده شهر در راستای قانون جهش تولید مسکن

شماره66914/300                                                            1401/5/2

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ1401/3/30 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اردبیل موضوع الحاق اراضی 25 هکتاری به محدوده شهر در راستای قانون جهش تولید مسکن مصوب مورخ 1400/8/22 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل را با عنایت به صورتجلسه مورخ 1401/3/8 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با توجه به:

ابلاغیه شماره 179023/100/02 مورخ 1400/12/22 وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص صلاحیت وزارت راه و شهرسازی در استفاده از اراضی واقع در حریم شهرها و روستاها برای تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط و عدم شمول قانون "منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر  اشخاص حقیقی و حقوقی" در خصوص این گونه اراضی، به استناد" مواد 6 و 7  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" و همچنین بلامانع بودن توافق با مالکان اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی واقع در حریم شهرها، جهت الحاق به محدوده و تعیین کاربری و "تأیید توافق اداره کل راه و شهرسازی اردبیل"، با مالکین طی نامه شماره 600/1401/9271 مورخ 1401/2/28 سازمان ملی زمین و مسکن و"موافقت اعضای کمیسیون تبصره یک ماده یک نسبت به ورود اراضی مورد بحث به محدوده شهر و تغییر کاربری آن"، نامه شماره 00210/53861 مورخ 1400/9/2، ضمن موافقت با الحاق مذکور مقرر کرد طرح آماده‌سازی با لحاظ شرایط زیر و با تأمین 2700 واحد در اراضی مورد نظر به تصویب کمیسیون ماده 5 برسد:

1ـ پلاکهایی از محدوده الحاقی که خارج از توافق فوق‌الذکر به استناد مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به محدوده الحاق شده‌اند با کاربری باغی و زراعی تثبیت و هرگونه اقدام در خصوص آنها متعاقب عقد توافقات حاصله و تادیه حقوق دولتی و عمومی موضوع ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در کمیسیون ماده 5 انجام گردد.

2ـ سرانه‌های خدماتی پشتیبان سکونت حداقل در مقیاس محله تأمین گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف