تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عبارتی به تصویبنامه موضوع آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/20 هیات وزیران درخصوص "الحاق عبارتی به تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور" طی نامه شماره 111280 در تاریخ 1401/06/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف