تصویبنامه درخصوص مجاز بودن ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و آقای رضا نقدی درخصوص قرارداد اجاره یک پلاک ثبتی واقع در دروس شمیران به داوری

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص مجاز بودن ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و آقای رضا نقدی درخصوص قرارداد اجاره یک پلاک ثبتی واقع در دروس شمیران به داوری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/05/22 وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص "مجاز بودن ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و آقای رضا نقدی درخصوص قرارداد اجاره یک پلاک ثبتی واقع در دروس شمیران به داوری" طی نامه شماره 114466 در تاریخ 1401/06/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزيران عضو كميسيون حقوقی و قضایی در جلسه 22/5/1401 به پیشنهاد شماره 34221/60 مورخ 28/1/1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و نهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعايت جزء (ب) بند (1) تصويب‏نامه شماره 158816/ت38857هـ مورخ 1/10/1386 تصويب کردند:

ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و آقای رضا نقدی ناشی از قرارداد اجاره شماره 89/1009 مورخ 14/1/1389 راجع به پلاک ثبتی شماره (2829) فرعی از (37) اصلی مفروز شده از پلاک (420) فرعی از اصلی مزبور واقع در دروس شمیران، بخش (11) تهران، به داوری مجاز است.

محمد مخبـر

معاون اول رييس‌جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف