آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 1 قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 1 قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/27 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 1 قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی" طی نامه شماره 114822 در تاریخ 1401/06/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت کشور وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

هیئت وزیران در جلسه 27/6/1401 به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي - مصوب 1399-، آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (1) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی-مصوب 1399-.

ب صندوق: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان.

ج حوادث طبیعی: حوادث مندرج در ماده (1) قانون از جمله زلزله،‌ سيل،‌ طوفان،‌ صاعقه، ‌سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي).

د خسارت مالی: هزینه‌های مربوط به بازسازی و یا تعمیر واحد مسکونی یا غیر مسکونی و سهم آن­ها از مشاعات ناشی از حوادث طبیعی که صندوق با رعایت حداکثر تعهد مقرر، متعهد به جبران آن است.

ماده 2- کلیه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی داراي انشعاب قانوني برق در مناطقي كه احتمال وقوع هر يك از حوادث طبیعی وجود دارد، تحت پوشش «بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان» قرار می‌گیرند.

 ماده 3- درجه‌بندی مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی حوادث طبیعی موضوع قانون، مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.

تبصره - سایر حوادث طبیعی از جمله فرونشست و فروچاله که در این آیین‌نامه ذکر نشده‌اند ولی بالقوه می‌توانند در تعهد صندوق قرار گیرند، با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تصویب اكثريت وزراي عضو هیئت امنای صندوق، به حوادث طبیعی موضوع این آیین‌نامه اضافه و تغییرات بعدی جدول پیوست مطابق با اطلاعات بروز شده با رعايت ماده (19) آيين‌‌نامه داخلي هيئت دولت ابلاغ مي‌شود.

 ماده 4- هيئت عامل صندوق مي‌تواند پس از تأييد هيئت امنا و تصويب هيئت وزيران به تدريج پوشش بيمه صندوق را به ساختمان‌هاي غيرمسكوني تعميم دهد.

تبصره- پس از تصويب هيئت وزيران در خصوص ارايه پوشش‌هاي بيمه‌اي صندوق به واحدهاي غيرمسكوني، احكام مرتبط با واحدهاي مسكوني در متن اين آيين‌نامه به واحدهاي غيرمسكوني نيز تعميم داده مي‌شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف