دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی


شماره 122135 1397/3/13
بخشنامه به تمامی دستگاه­های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای ماده 19 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی کشور برای عقد قرارداد با مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط این سازمان جهت انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت، ساختار و تشکیلات، توسعه سرمایه انسانی و فناوری­های نوین اداری، بهبود کیفیت و ارتقاء بهره­وری دستگاه­های اجرایی «دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره­وری» به پیوست ابلاغ می‌گردد.
دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن رعایت مقررات ذی‌ربط، برای ارجاع کار در موارد فوقالذکر، صرفاً با افراد حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده بر اساس این دستورالعمل انعقاد قرارداد نموده و یک نسخه از قرارداد همراه با شرح خدمات آن را جهت بهره‌برداری به این سازمان ارسال نمایند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ـ جمشید انصاری

دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی

فصل اول: کلیات
ماده 1ـ هدف:
هدف از تدوین و اجرای این دستورالعمل، تعیین فرایند تأیید ارائه‌دهندگان و تأمین‌کنندگان صلاحیت‌دار خدمات مشاوره مدیریتی برای دستگاه‌های اجرایی کشور و حمایت از حقوق حرفه‌ای مشاوران مدیریت به عنوان یکی از الزامات توسعه است.
ماده 2ـ کاربرد:
مقررات این دستورالعمل برای تشخیص صلاحیت مشاوران (حقیقی و حقوقی) خدمات مدیریتی به کار می‌رود،که برای انجام پروژه‌های زیر گواهینامه دریافت می‌کنند:
الف: تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت (کشور) تأمین شده باشد.
ب: طرح‌هایی که تأمین مالی آنها، در داخل یا خارج کشور، نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.
ماده 3ـ تعاریف:
واژگانی که در این دستورالعمل به کار برده شده به شرح زیر تعریف می‌شوند:
3ـ 1ـ مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی است که خدمات مشاوره مدیریت ارائه می‌کند (در ماده 4 به انواع مشاوران اشاره شده است).
3ـ 2ـ تخصص: عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون که به لحاظ علمی و اجرایی، در یک زمینه کاری قرار گرفته است. در این دستورالعمل، خدمات مدیریتی در 4 تخصص به شرح ذیل تقسیم‌بندی می‌گردد:
· مدیریت عمومی
· مدیریت منابع انسانی
· مدیریت بهره‌وری و کیفیت
· مدیریت مالی ـ بازرگانی
3ـ 3ـ خدمات مشاوره: عبارت است از مجموعه فعالیت‌ها و خدماتی که مشاور می‌تواند متناسب با هر تخصص انجام دهد.
تبصره 1ـ هر سال تخصص‌های مدیریتی توسط کمیته تشخیص صلاحیت (موضوع ماده 19) مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با نیاز و شرایط، تغییرات لازم ایجاد خواهد شد.
3ـ 4ـ تشخیص صلاحیت: فرآیندی است که طی آن توان تخصصی مشاور بر اساس این دستورالعمل ارزیابی و تعیین می‌شود.
3ـ 5 ـ سازمان: در این دستورالعمل منظور «سازمان اداری و استخدامی کشور» است.
3ـ 6 ـ پایه: عددی است که توان مشاور حقیقی و حقوقی را در هر تخصص تعیین می‌کند و بر اساس آن مبلغ حداکثر برآورد کار و یا حقالزحمه مشخص می‌شود.
3ـ 7ـ سقف کار یا حق­الزحمه: حداکثر مبلغ یا حق­الزحمه‌ای می‌باشد که یک مشاور با توجه به تعداد حداکثر کارهای قابل اجرا در یک پایه از هر تخصص می‌تواند دریافت کند.
3ـ 8 ـ فرد امتیازآور: کارشناسی است که شرایط لازم برای فعالیت در یک تخصص را داشته و فعالیت‌های مرتبط با آن تخصص را با همکاری گروه به عهده دارد.
3ـ 9ـ گروه: دربرگیرنده افرادی با عناوین سرگروه و امتیازآور می‌باشد که برای انجام خدمات مشاوره‌ای در یک رشته تخصصی تشکیل شده است.
3ـ 10ـ سرگروه: کارشناسی که دارای گواهی صلاحیت حرفه­ای و سایر شرایط لازم بوده و سرپرستی فعالیت‌‌های مشاوره­ای مربوط به یک تخصص را در تشکیلات مشاور برعهده داشته باشد.
3ـ 11ـ گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای (مشاورحقیقی): مدرکی است که بر اساس مقررات این دستورالعمل، به منظور اعلام صلاحیت مشاور به اشخاص حقیقی برای ارائه خدمات مشاوره مدیریت، توسط سازمان صادر می‌شود.
3ـ 12ـ گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای (مشاور حقوقی): مدرکی است که بر اساس مقررات این دستورالعمل، به منظور اعلام صلاحیت مشاور به اشخاص حقوقی برای ارائه خدمات مشاوره مدیریت، توسط سازمان صادر می‌شود.
ماده 4ـ در این دستورالعمل، مشاوران مدیریتی از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به 2 دسته تقسیم می‌شوند:
4ـ1ـ شخص حقیقی: کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی ـ حداقل فوق‌لیسانس ـ که طبق این دستورالعمل واجد صلاحیت شناخته شود.
4ـ 2ـ شخص حقوقی: شرکت‌های مشاوره بخش خصوصی و تعاونی‌ ایرانی که براساس قوانین‌ و مقررات جمهوری اسلامی ‌ایران در اداره کل ثبت شرکت‌‌ها و مالکیت‌‌های صنعتی به ثبت رسیده و مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی و تعاونی‌ ایرانی و یا ترکیبی از آنها باشد.
فصل دوم: صلاحیت حرفه‌ای مشاور حقیقی
ماده 5 ـ شرایط عمومی ‌احراز صلاحیت مشاوران حقیقی:
5 ـ 1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ‌ایران را داشته باشد.
5 ـ 2ـ دارای مدرک تحصیلی حداقل فوق‌لیسانس یا معادل آن مرتبط با تخصص مورد نظر طبق جدول شماره 1 باشد.
5 ـ 3ـ محروم از حقوق اجتماعی موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامی نباشد.
5 ـ 4ـ رابطه استخدامی (رسمی، پبمانی، قراردادی و عناوین مشابه) با دستگاه‌های اجرایی نداشته باشد.
5 ـ 5 ـ ممنوعیت مداخله در معاملات دولتی، موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری نداشته باشد.

جدول شماره (1): رشته تحصیلی بر حسب تخصص مورد نیاز

حداکثر امتياز 

موضوع  

حداکثر امتياز 

موضوع  

  20
  10

ساختار سازماني و تشکيلات اداري طبق استانداردهاي مربوط  

  20

ساختار سازماني و تشکيلات اداري طبق استانداردهاي مربوط  

دفتر کار به ازاي هر 10 متر مربع 1 امتياز٭  

  10

دفتر کار به ازاي هر 10 متر مربع 1 امتياز٭  

  10

امکانات سخت افزاري و نرم افزاري  

  10

امکانات سخت افزاري و نرم افزاري  

  10

سيستم نظام مديريت کيفيت، مديريت پروژه  

  10

سيستم نظام مديريت کيفيت، مديريت پروژه  تبصره 1ـ رشته‌هایی از قبیل مدیریت بیمارستانی، مدیریت بیمه، مدیریت شهری که دارای پسوند یا پیشوند مدیریتی می‌باشند، به عنوان رشته‌های مرتبط با تخصص به شمار نمی‌آیند. رشته‌های تحصیلی جدید توسط کمیته تشخیص صلاحیت بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.
ماده 6 ـ گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای (مشاور حقیقی):
مدرکی است که پس از موفقیت در کسب امتیازات تخصصی و حرفه­ای و همچنین تعهد و رعایت اخلاق حرفه‌ای و سایر مواردی که در این دستورالعمل تعیین شده است، به اشخاص حقیقی داده می‌شود و فقط نشان‌دهنده صلاحیت حرفه‌ای شخص در حوزه مشاوره مدیریت است. ارائه خدمات مشاوره‌ای موضوع این دستور­العمل، فقط با داشتن گواهینامه مشاوره خدمات مدیریت امکان­پذیر می‌باشد. گواهی صلاحیت حرفه‌ای در سه پایه (1)، (2) و (3) برای مدت (4) سال صادر می‌شود که شرایط صدور آنها مطابق جدول شماره (2) است.

جدول شماره (2): شرایط لازم برای دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه­ای
مشاوره مدیریت

حداكثر امتياز 

اشر يط کلي 

پايه ( 3 )

پايه ( 2

پايه ( 1 )

الف ـ تحصيلات و آموزش 

  4

  4

  4

فوق ليسانس 1  

  7

  7

  7

تحصيلات پاياني (PhD

 4

 7

  10

دورههاي توسعه تخصصي 2 ( 1 امتياز به ازاي هر 20 ساعت، دوره هايي که در 4 سال اخير طي شده است).

  3

 4

  5

گواهينامههاي بينالمللي آموزشي مرتبط با تخصص مورد تقاضا. 

 6

  6

 6

انتشار مقالات و کتب تخصصي 
(هر مقاله چاپ شده علمي پژوهشي 1 امتياز و علمي ترويجي 5 , 0 امتياز، هر کتاب تخصصي چاپ شده 1 امتياز). 

  24

  28

  32

جمع امتيازات بند(الف) 

ب ـ تجربه كاري 

  10

  10

  10

تجربه بعنوان مشاوره داخلي 3 ( 2 امتياز به ازاي هر سال تجربه مفيد و تمام وقت). 

  20

  30

  40

تجربه بعنوان مشاوره مستقل 4 ( 5 امتياز به ازاي هر سال تجربه و تمام وقت به شرط اجراي حداقل يک پروژه در هر سال). 

  10

  14

  20

بتجر يات غيرمشاوره اي مرتبط با تخصص ( 1 امتياز به ازاي هر سال تجربه مفيد و تمام وقت). 

  40

  54

  70

جمع امتيازات (ب) 

ج ـ مصاحبه و ارزيابي 

  30

  30

  30

مصاحبه تخصصي   

  30

  30

  30

جمع امتيازات (ج) 

د ـ فعاليتهاي حرفهاي و مشاركت در توانمندسازي صنعت مشاوره مديريت کشور ـ گواهينامههاي بينالمللي 

  10

  20

  30

ارائه موردکاوي (Case Study) و نوآوري پروژهها (تا 5 امتياز به ازاي هر مورد، پس از تأييد سازمان)  

  10

  10

  10

گواهينامه  بينالمللي مشاوره مديريتي (معيارهاي امتيازآور اين گواهينامهها قابل تطبيق خواهد بود) 

  20

  30

  40

جمع امتيازات بند (د) 

 114

  142

 172

جمع كل امتيازات بندهاي الف ـ ب  ـ ج  ـ د ماده 7ـ متقاضیان درخواست پایه سه مشاوره مدیریتی باید از مجموع امتیازات جدول شماره (2) حداقل 45 درصد، پایه دو حداقل 65 درصد و پایه یک نیز حداقل 80 درصد امتیاز را کسب نمایند.
ماده 8 ـ حداکثر مبلغ ریالی کارهای در دست اجرای همزمان برای کارشناسان حقیقی پایه سه معادل 1.5 برابر حجم معاملات کوچک، پایه دو معادل 2.5 برابر و پایه یک معادل 3.5 برابر سقف معاملات کوچک مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران تعیین می‌شود.
تبصره 1ـ برای ارتقا به پایه بالاتر، حداقل طی یک دوره (4) ساله در پایه‌ی جاری و یا کسب حداقل امتیاز مندرج در جدول شماره 2 مطابق ماده 7 و یکسال فعالیت موثر الزامی است.
ماده 9ـ کاربرد گواهی صلاحیت حرفه­ای (مشاور حقیقی):
9ـ 1ـ دارندگان گواهینامه مشاوره خدمات مدیریتی، می­توانند به صورت مشاور حقیقی تشخیص صلاحیت شده به ارائه خدمات مشاوره مدیریت بپردازند.
9ـ 2ـ دارندگان گواهینامه مشاوره خدمات مدیریتی، همزمان نمی‌توانند به عنوان فرد امتیازآور گروه در بیش از یک مشاور حقوقی به ارایه خدمات مشاوره مدیریت بپردازند.
تبصره 1ـ اشتغال دارندگان گواهینامه مشاوره خدمات مدیریتی در یک مؤسسه مشاور حقوقی، تنها زمانی امکان­پذیر است که فرد در هیچ مؤسسه مشاوره (حقوقی) دیگری جزء اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل نباشد.
فصل سوم: تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
ماده 10 ـ مرجع تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی:
تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی از سوی سازمان صورت می‌گیرد. سازمان می‌تواند تمام یا بخشی از فرآیند آن را به یک یا چند تشکل از تشکل­های حرفه‌ای و تخصصی ذیربط واگذار کند.
ماده 11ـ تعیین صلاحیت مشاوران حقوقی:
سازمان، مشاوران حقوقی را در قالب ضوابط این دستورالعمل، در پایه­­های (3)، (2) و (1) در هر تخصص تعیین صلاحیت می‌کند.
تبصره 1ـ هر مشاور حقوقی می‌تواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط این دستورالعمل در یک، چند یا تمامی تخصص‌ها تشخیص صلاحیت شود.
ماده 12ـ شرایط ‌احراز صلاحیت مشاوران حقوقی:
12ـ 1ـ انجام خدمات مشاوره در زمینه فعالیت‌‌‌های خدمات مشاوره مدیریت در اساسنامه شرکت قید شده ‌باشد.
12ـ 2ـ دارا بودن یک فرد امتیازآور سرگروه، برای هر یک از تخصص‌های مورد تقاضا، که دارای گواهی صلاحیت حرفه‌ای بوده و از امتیاز ایشان در شرکت‌‌‌های مشاور و دیگر شرکت‌‌ها و یا مؤسسات و سازمان‌هایی که این قبیل خدمات را انجام می‌دهند استفاده نشده باشد.
12ـ 3ـ به موارد مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم نشده باشند.
12ـ 4ـ مدیران و تمامی افراد امتیازآور شرکت، مشمول ممنوعیت مداخله در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری نباشند.
12ـ 5 ـ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل فوق‌لیسانس یا معادل آن برای افراد امتیازآور ضروری است. همچنین اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت باید دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس یا معادل آن باشند.
12ـ 6 ـ دارا بودن شرایط مندرج در جدول شماره (3)
ماده 13ـ عوامل مؤثر بر تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی عبارتند از:
· نیروی انسانی متخصص.
· کیفیت پروژه­های قبلی انجام شده توسط مشاور.
· تجربه ریالی (کارکرد) مشاور.
· امکانات پشتیبانی.
ماده 14ـ امتیاز مربوط به تجربه کاری شرکت متقاضی تشخیص صلاحیت:
14ـ 1ـ امتیاز مربوط به تجربه کاری شرکت متقاضی تشخیص صلاحیت پایه سه، با اجرای حداقل 3 پروژه در سه سال آخر فعالیت و بر اساس رعایت زمانبندی اجرای پروژه (5 امتیاز)، ارائه خروجی و نتایج اصلی پروژه (25 امتیاز) با تأیید کارفرما و در صورت داشتن نوآوری و ابتکار (20 امتیاز) محاسبه می‌گردد.
14ـ 2ـ امتیاز مربوط به تجربه کاری شرکت متقاضی تشخیص صلاحیت پایه دو و یک، با اجرای حداقل 5 پروژه در سه سال آخر فعالیت و بر اساس رعایت زمانبندی اجرای پروژه (5 امتیاز)، ارائه خروجی و نتایج اصلی پروژه (25 امتیاز) با تأیید کارفرما و در صورت داشتن نوآوری و ابتکار (20 امتیاز) محاسبه می‌گردد.
ماده 15ـ شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی:
حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بر اساس جدول شماره 3 تعیین می‌گردد:
جدول شماره 3ـ حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی

تجربه
(كاركرد) ريالي مشاور

حداقل امتياز
امکانات پشتي نباي

حداقل امتياز
كيفيت
تجربه كاري شركت

حداقل شرايط افراد فني امتياز آور

پايه

حداقل شرايط ساير افراد امتيازآور

شرايط سرگروه امتياز آور

ـ

کسب
حداقل 40 درصد
امتيازات پشتيباني 

60 درصد
امتياز تجربه كاري معادل
90 امتياز

يك نفر كارشناس تمام وقت با گواهي صلاحيت حرفهاي حداقل پايه ( 3 )

يك كارشناس داراي گواهي صلاحيت
حرفهاي پايه ( 3 )، ( 2 ) يا ( 1 )

 3

يك نفر كارشناس با 3 سال سابقه کار مفيد در تخصص مورد تقاضا

7 برابر حجم معاملات
متوسط

کسب
حداقل 60 درصد
امتيازات پشتيباني 

70درصد
امتياز تجربه كاري معادل
175 امتياز 

يك نفر كارشناس تمام وقت با گواهي صلاحيت حرفهاي حداقل پايه ( 2

يك كارشناس داراي گواهي صلاحيت
حرفهاي پايه ( 2 ) يا
(1)

  2

يك نفر كارشناس با 5 سال سابقه کار مفيد در تخصص مورد تقاضا

10 برابر حجم معاملات
متوسط

کسب
حداقل 75 درصد
امتيازات پشتيباني 

80 درصد
امتياز تجربه كاري معادل
200 امتياز 

يك نفر كارشناس تمام وقت
با گواهي صلاحيت حرفهاي پايه ( 1

يك كارشناس داراي گواهي صلاحيت
حرفهاي پايه ( 1

  1

يك نفر كارشناس با 7 سال سابقه کار مفيد در تخصص مورد تقاضا
تبصره 1ـ اشتغال به کار تمام وقت فرد امتیازآور سرگروه و یک نفر امتیازآور دیگر در شرکت به استثناء اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها ضروری است. تمام وقت بودن افراد با ارایه مستندات بیمه برای هرسال مورد نیاز احراز می­شود.
تبصره 2ـ شرکت‌های متقاضی تشخیص صلاحیت مشاوران مدیریتی، می‌توانند حداکثر 1 نفر از افراد امتیازآور خود را (بجز سرگروه) از بین افراد بازنشسته یا عضو هیات علمی که دارای رشته تحصیلی متناسب با تخصص درخواستی ‌باشد، انتخاب نمایند.
تبصره 3ـ اعضاء هیات علمی نمی‌توانند در بیش از یک شرکت مشاوره مدیریتی به عنوان عضو امتیازآور باشند.
ماده 16 ـ محاسبه و سنجش امتیاز امکانات پشتیبانی بر اساس جدول شماره (4) محاسبه خواهد شد.

جدول شماره 4ـ امتیاز امکانات پشتیبانی

حداکثر امتياز 

موضوع 

  20

ساختار سازماني و تشکيلات اداري طبق استانداردهاي مربوط 

  10

دفتر کار به ازاي هر 10 متر مربع 1 امتياز٭ 

  10

امکانات سخت افزاري و نرم افزاري 

  10

سيستم نظام مديريت کيفيت، مديريت پروژه ٭ اسناد و مدارک رسمی قابل ارائه به منظور اثبات مالکیت می­بایستی متعلق به مؤسسه خدمات مشاوره، یا سهامداران مؤسسه خدمات مشاوره باشد.

ماده 17ـ حداکثر مبلغ ریالی کارهای در دست اجرای همزمان برای شرکت‌های دارای گواهینامه مشاوران مدیریتی پایه‌های سه، دو و یک به ترتیب معادل پنج، هفت و ده برابر سقف معاملات متوسط مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. در صورتی که ارزش ریالی پروژه بیش از ده برابر سقف معاملات متوسط باشد، با توجه به ظرفیت پایه‌ای شرکت‌های مشاوره مدیریتی، بصورت مشارکتی (کنسرسیوم) قابل انجام خواهد بود.
تبصره 1ـ متقاضیان تمدید اعتبار گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره مدیریتی، بایستی حداقل 2 ماه پیش از پایان اعتبار گواهینامه، جهت تمدید آن اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تمدید، گواهینامه شرکت مشاوره‌ای ابطال خواهد شد.
تبصره 2ـ دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف هستند یک نسخه از قرارداد منعقد شده با مشاوران مدیریتی را به سازمان ارسال نمایند.
تبصره 3ـ فرایند درخواست و تقاضای بررسی صلاحیت، بررسی مدارک و مستندات و تأیید صلاحیت و تعیین پایه مشاوره از طریق سامانه الکترونیکی مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور انجام و نتایج از همان طریق صادر می‌گردد.
ماده 18ـ انتشار فهرست مشاوران تشخیص صلاحیت شده:
فهرست مشاوران تشخیص صلاحیت شده هر ماه به‌روزآوری شده و در وب سایت اینترنتی سازمان اداری و استخدامی کشور درج می‌شود. این فهرست شامل اطلاعات زیر است:
18ـ 1ـ نام و مشخصات هر یک از مشاوران ذیصلاح، در هر یک از تخصص‌ها.
18ـ2ـ پایه، گروه تخصصی، سابقه کارهای انجام شده هر مشاور، لیست قراردادهای همزمان و نتایج ارزشیابی مشاوران.
18ـ3ـ افراد امتیازآور در هر یک از تخصص‌هایی که مشاوران در آن تخصص، گواهینامه تشخیص صلاحیت دریافت کرده‌اند.
ماده 19ـ اعضای کمیته تشخیص صلاحیت:
ترکیب اعضای کمیته تشخیص صلاحیت مشاوران به صورت زیر می‌باشد:
19ـ 1ـ معاون نوسازی اداری (رییس کمیته).
19ـ2ـ رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی (دبیر کمیته).
19ـ3ـ نماینده سازمان ملی بهره‌وری ایران.
19ـ 4ـ دو نفرکارشناس خبره در امور مشاوره مدیریت به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس سازمان.
19ـ 5 ـ حداکثر دو نفر کارشناس خبره از مرتبط‌ترین تشکل‌های حرفه‌ای یا صنفی مربوط، به عنوان نمایندگان تشکل‌های ذیربط (از هر تشکل یک نفر)، به پیشنهاد رئیس کمیته و تأیید رئیس سازمان.
ماده 20ـ وظایف و اختیارات کمیته تشخیص صلاحیت:
کمیته تشخیص صلاحیت مشاوران در محل سازمان با اهداف و وظایف زیر تشکیل خواهد شد:
20ـ 1ـ بازنگری و بهبود دستورالعمل.
20ـ 2ـ تعیین نحوه همکاری و مشارکت تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی ذیربط در تمام یا بخش‌هایی از فرآیند تشخیص صلاحیت.
20 ـ 3ـ بررسی‌ و تعیین تیم تخصصی برای اجرا و انجام مصاحبه از متقاضیان تشخیص صلاحیت.
تبصره 1ـ تصمیمات این کمیته با نظر اکثریت آرا قابل اجرا می‌باشد.
ماده 21ـ رسیدگی به تخلفات مشاوران:
رسیدگی به تخلفات مشاوران بر عهده کمیته تشخیص صلاحیت بوده و برحسب میزان تخلفات، جریمه در نظر گرفته شده می‌تواند شامل؛ اخطار کتبی، کاهش حداکثر قیمت‌ کارهای همزمان در دست اجرا، محرومیت موقت (از یک تا سه سال) از ارجاع کار و یا لغو گواهینامه تشخیص صلاحیت باشد. تخلفات عبارتند از:
21ـ 1ـ ارائه اطلاعات خلاف واقع در مراحل تشخیص صلاحیت و یا ارجاع کار.
21ـ 2ـ عدم ارائه گزارش وضعیت تمامی کار‌های در دست اجرا و نتایج حاصل از انجام خدمات به سازمان.
21ـ 3ـ عدم جایگزینی فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خروج فرد امتیازآور از مشاور.
21ـ 4ـ هرگونه قصور مشاور در ارائه خدمات که منجر به فسخ قرارداد و یا نارضایتی کارفرما شود.
21ـ 5 ـ پذیرش کار توسط مشاور بیش از ظرفیت مجاز.
ماده 22ـ تغییرات این دستورالعمل با ابلاغ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعمال می‌شود.
ماده 23ـ این دستورالعمل در (23) ماده تنظیم گردیده و دستورالعمل‌های تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی قبل از این تاریخ ملغی می­شوند.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف