مصوبات جلسه مورخ 1397/3/2 هیأت امنای صندوق توسعه ملی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر شهیدزاده
رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی
جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ 02‏/03‏/1397 با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل گردید. بدینوسیله مصوبات جلسه هیات امنا به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:
1ـ بودجه سال 1397 ستاد صندوق توسعه ملی به شرح جداول پیوست که با مهر دبیرخانه هیات امنای صندوق توسعه ملی تأیید شده است به تصویب رسید.
2ـ گزارش هیات نظارت درخصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1394 ارائه شد و صورت‌های مالی سال 1394 به تصویب هیأت امنا رسید و مقررشد:
1ـ درخصوص پاراگراف اول بند (2) گزارش، صندوق موظف است با هماهنگی هیأت نظارت (سازمان حسابرسی) نسبت به بازنگری در چارچوب دستورالعمل گزارشگری مالی خود برای متناسب‌سازی آن با استاندارد حسابداری بخش عمومی و لحاظ محدودیت‌های قانونی خود طی مدت 6 ماه اقدام نماید. تا زمان اجرایی شدن این مصوبه صندوق می‌بایست نسبت به افشای اطلاعات مالی در چارچوب یادداشت‌های مورد نظر استانداردهای بخش عمومی اقدام نماید.
2ـ در خصوص پاراگراف دوم بند (2) گزارش، صندوق موظف به پیگیری منظم اطلاعات لازم برای ثبت تعهدی از وزارت نفت می‌باشد و می‌بایست همزمان زمینه‌های لازم برای ثبت در دفاتر خود را فراهم کند.
3ـ در خصوص پاراگراف آخر بند (2) گزارش، صندوق اقدامات اصلاحی مربوط به اقلام کاهنده را در حساب‌های خود اعمال نماید.
4‏ ـ در خصوص بند (3) گزارش، صندوق اقدامات لازم را برای اخذ پاسخ تأییدیه‌ها به عمل آورده و در اختیار هیأت نظارت قرار دهد.
5‏ ـ در خصوص بند (1ـ 5) گزارش، صندوق باهمکاری دبیرخانه موظف به پیگیری لازم درخصوص نحوه و جزییات محاسبه سود از بانک مرکزی بعمل آورده و نتیجه را به هیأت نظارت گزارش نماید.
6‏ ـ درخصوص بند (2ـ 5) گزارش، صندوق با همکاری دبیرخانه موظف است در خصوص نحوه محاسبه تسعیر ارز و تناسب آن با سبد منابع ارزی بانک مرکزی، پیگیری‌های لازم را بعمل آورده و نتیجه را در اختیار هیأت نظارت قرار دهد.
7‏ـ در خصوص بند (3ـ 5) گزارش، مقرر شد دستگاه‌های مربوطه اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند. در این راستا صندوق با همکاری دبیرخانه هیأت امناء، پیگیری‌های لازم را بعمل آورده و درخصوص اجرای مصوبات ستاد تدابیر و همچنین اجرای تضمین نامه‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه اقدام و نتیجه را به هیات نظارت گزارش نماید.
8‏ ـ در خصوص بند (4‏ـ 5) گزارش، صندوق اقدامات لازم را برای رعایت کامل مقررات به عمل آورد.
9‏ـ در خصوص بند(7) گزارش، لازم است اقدامات مقتضی توسط صندوق در مورد استقرار نظام کنترل‌های داخلی صورت پذیرد و نسبت به رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و گزارش آن را به هیأت نظارت ارائه نماید.
10‏ـ درخصوص بند (8) گزارش، لازم است صندوق سازوکار مناسب تخصیص بهینه منابع خود را شناسایی، تنظیم و به مورد اجرا گذارد.
11ـ در خصوص بند‌های (9)، (16)، (17)، (18)، (20) و (21) گزارش، صندوق نسبت به رعایت کامل قوانین و مقررات اقدام نماید.
12ـ در خصوص بند‌های (10)، (11) و (19) گزارش، دبیرخانه هیات امنا نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید
13ـ در خصوص بند (22) گزارش، صندوق اقدامات لازم جهت پیگیری و تعیین تکلیف مانده بدهی اعضای هیات عامل قبلی به عمل آورد.
14‏ـ در خصوص بند‌های (12)، (13)، (14)، (15)، (24) و (25) گزارش، صندوق مکلف است با همکاری دبیرخانه هیأت امناء، پیگیری‌های لازم را از بانک مرکزی مبنی بر رعایت مقررات مربوط بعمل آورد.
15 ‏ـ درخصوص بند (23) گزارش، صندوق با همکاری دبیرخانه نسبت به پیگیری‌های لازم از شرکت‌های تابعه وزارت نفت با همکاری بانک مرکزی ج. ا. ایران درخصوص تسویه سهم صندوق توسعه ملی به عمل آورده و گزارش آن را به هیأت نظارت ارائه نماید.
3ـ درخصوص فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق موضوع پیوست شماره (3) مصوبه جلسه مورخ 17‏/04‏/1393 هیأت امنا، عبارت زیر بعنوان یکی از اجزای بند (ج) پیوست مزبور اضافه شود.
«تولید انواع خودرو در راستای اجرای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون و برون شهری مشروط به تضمین بازپرداخت اقساط (اصل و سود تسهیلات) به‌صورت ارزی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت)»
4‏ـ عبارت زیر بعنوان تبصره ذیل بند (ﻫ) بخش هشتم نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی اضافه شد.
«تبصره:‌ طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس از رعایت این بند مستثنی می‌باشد.»
5‏ ـ موارد زیر به فعالیت‌های واجد اولویت‌ اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی موضوع اجزا مختلف بند (14) مصوبات جلسه مورخ 23‏/12‏/1393 (ابلاغیه شماره 172834 مورخ 26‏/12‏/1393) و اصلاحیه مندرج در بندهای 12 و 13 صورتجلسه مورخ 18‏/3‏/1395 اضافه شد:
‏ ـ طرح‌های توسعه واحدهای دامپروری
‏ ـ طرح‌های توسعه و تکمیل زنجیره‌های گوشت قرمز، سفید و شیر
‏ ـ طرح‌های نوسازی واحدهای دام، طیور و آبزیان که در زنجیره تولید قرار دارند
‏ ـ کشت گیاهان دارویی
6‏ ـ عبارت زیر به فعالیت‌های واجد اولویت‌ اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی موضوع جزء (الف) بند (14) مصوبه مورخ 17‏/4‏/1393 هیأت امنا ابلاغی شماره 172834 مورخ 26‏/12‏/1393 اضافه شد:
‏ ـ «طرح‌های سرمایه‌گذاری ایجاد و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی»
7‏ـ در متن نظام‌نامه‌های ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی، عبارت «ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با رعایت ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه»، جایگزین عبارت «ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور» شد.
8‏ ـ «در اجرای ماده (28) قانون رفع مواد تولید رقابت‌پذیر، هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است تا یک واحد (1) درصد از منابع خالص ورودی از سال 1394به بعد را در بانک‌های عامل معرفی شده توسط ارکان "صندوق تثبیت بازار سرمایه" با نرخ یک درصد (1%) ، بصورت یک سالة قابل تمدید سپرده گذاری نماید.»
9‏ـ نرخ سود سپرده‌گذاری برای تسهیلات اعتبار خریدار (موضوع مصوبه مورخ 23‏/10‏/1396 هیأت امنا) به سپرده‌های ارزی برای صدور ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت صادرات خدمات فنی و مهندسی موضوع ماده (8) قانون الحاق(2) تسری می‌یابد.
10‏ـ اصلاح بند یک (1) مصوب جلسه مورخ 27‏/03‏/1396 هیأت امنای صندوق توسعه ملی مورد موافقت قرار نگرفت.
11ـ بند (و) بخش نهم نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی به شرح عبارت زیر تغییر یافت:
«و) سهم آورده بنگاه‌های اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی در مناطق برخوردار حداقل سی درصد (30%) و در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی حداقل پانزده درصد (15%) هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.»
12ـ در اجرای تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است معادل دو (2) تا ده (10) درصد منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بعلاوه برگشتی‌های سال قبل این تسهیلات را در بانک‌های عامل با نرخ حداقل مقرر برای مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی سپرده‌گذاری نماید.»
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف